Konkursy na dyrektora


Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Raba Wyżna

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie

09‑02‑2024 09:39:48

Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie, Harkabuz 47, 34-721 Raba Wyżna” w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7:45 – 15:45 lub na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 15:45.

W konkursie nie  jest dopuszczalne składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty, które wpłynął do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

31‑10‑2022 15:23:13

Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 120", w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7.45 – 15.45 lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 16.11.2022 r. do godziny 15.45.
  2. W konkursie nie jest dopuszczalne składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty, które wpłynął do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raba Wyżna, która po zakończeniu prac ulega rozwiązaniu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie.

Wszystkie informacje w załaczeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkursy na stanowisko dyrektora: Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej i Przedszkola Gminnego w Skawie.

14‑04‑2022 11:09:22

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
WÓJTA GMINY RABA WYŻNA
Z DNIA 13 kwietnia 2022 ROKU


w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej i Przedszkola Gminnego w Skawie.


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z  art. 62 ust. 1 - 3, art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449)

z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkursy  w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w  niżej wymienionych placówkach oświatowych Gminy Raba Wyżna:
1. Przedszkolu Gminnym  w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 29,
2. Przedszkolu Gminnym  w Skawie, 34-713 Skawa 584 A.

§ 2
1. Ogłoszenie o konkursach  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Raba Wyżna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Gminy Raba Wyżna.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
            
            
            Wójt Gminy Raba Wyżna
            /-/
                                                      mgr Andrzej Dziwisz
      
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2022    Wójta Gminy Raba Wyżna
                                z dnia 13 kwietnia 2022 roku

 

WÓJT GMINY RABA WYŻNA

Działając jako organ prowadzący ogłasza konkursy na stanowiska dyrektora w niżej wymienionych placówkach oświatowych Gminy Raba Wyżna:
1. Przedszkole  Gminne w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 29,
2. Przedszkole  Gminne w Skawie, 34-713 Skawa 584 A.

Do konkursów  może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449):

I. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z  2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)  oraz nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1.  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
2. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).

III. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).
 
IV. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263 z późn, zm.)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

V. Kandydat chętny do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
a. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
b. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, lub
c. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę i miejsce urodzenia,
c. obywatelstwo,
d. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 672 z późn. zm.) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),
11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021  r., poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), lub w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16. oświadczenie wg wzoru jak załącznik nr 1 do ogłoszenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019. 1781) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 04.05.2016, str. 1) - RODO, w celu przeprowadzenia konkursu, rozpatrzenia oferty w konkursie na stanowisko dyrektora – w odniesieniu do danych osobowych, których przekazanie nie jest wymagane przepisami prawa, po zapoznaniu się z „Informacją dla kandydata” przekazaną w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna.

VI. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora …................... (podać nazwę i adres jednostki)”: w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7.45 – 15.45 lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 04.05.2022 r. do godziny 15.45.
2. W konkursie nie  jest dopuszczalne składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty, które wpłynął do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raba Wyżna, która po zakończeniu prac ulega rozwiązaniu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie.

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance oraz Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu

19‑02‑2020 13:03:49

Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
Konkurs na stanowisko dyrektora …................... (podać nazwę i adres jednostki)”,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7.45 – 15.45
lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41,
w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godziny 15.45.

2. W konkursie nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raba Wyżna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja opublikowana również tu...

Szczegóły konkursów w załącznikach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  26‑02‑2018 13:46:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2024 09:43:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive