Deklaracja dostęności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.rabawyzna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-07-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Zdjęcia nie posiadają opisów,
  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
  • Filmy nie posiadają napisów,
Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019.04.05

Data ostatniej aktualizacji: 2023.04.11
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2024.03.26

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Migiel, urzad@rabawyzna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 2691250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T 29 wraz z dogodnym dojściem do przejścia dla pieszych, w odległości mniejszej niż 200 m od wejścia do budynku Urzędu. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy głównej ulicy w centrum Raby Wyżnej. Przy głównych drzwiach wejściowych prowadzących do Urzędu Gminy znajduje się przycisk umożliwiające wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja.

Wśród pracowników Urzędu Gminy jest jedna osoba, która potrafi porozumiewać się językiem migowym oraz jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line. Biuro Obsługi Klienta znajduje się w okolicy wejścia głównego. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, znajduje się tam także blat recepcji przeznaczony dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W przestrzeni obsługi klienta w Urzędzie znajdują się dwa stanowiska wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie. Stanowiska te znajdują się w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biurze Spraw Obywatelskich. Stanowiska są oznaczone odpowiednim piktogramem, widocznym od razu po wejściu do budynku. Osoba słabosłysząca nie musi zgłaszać chęci skorzystania z pętli.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej wyposażony jest w windę, co daje możliwości wejścia na każdą kondygnację osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Ewakuacja jest możliwa przez dwa odrębne ciągi  komunikacyjne z systemami odymiającymi.
Korytarze i schody są o odpowiednio dużej szerokości z oznakowaniem ewakuacyjnym.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2024 07:52:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie