Dzierżawa/sprzedaż ruchomych składników mienia gminnego


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania sprzedaży autobusu szkolnego

31‑12‑2021 13:03:23

RZĄD GMINY
34-721 Raba Wyżna 41

Raba Wyżna, dnia 31.12.2021 r.

Wszyscy zainteresowani


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej uprzejmie zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego Gminy Raba Wyżna z dnia 1.12.2021r., gdyż w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.


W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie należało unieważnić.

WÓJT
mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Sprzedaż autobusu szkolnego
01‑12‑2021 15:38:52

Raba Wyżna, dnia 01.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 i § 12 oraz w zw. z § 13 Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego własnością Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2009 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy

WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA PRZETARG W CELU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41
e-mail: urzad@rabawyzna.pl,

2. Miejsce i termin przeprowadzenia otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Sala Konferencyjna (pokój nr 1-07, obok Sekretariatu Wójta Gminy), 17.12.2021 r., godz.: 09:10

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątku ruchomego objęte niniejszym ogłoszeniem:
Teren Szkoły Podstawowej w Skawie, wyłącznie, po uprzednim zgłoszeniu chęci obejrzenia – kontakt p. mgr. Małgorzata Miętus, tel. 182671006, email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.edu.pl

4. Rodzaj, typ i ilość składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:
Pojazd (1 szt.):

        1. marka, model: CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4;
        2. numer rejestracyjny: KNT 3CC2;
        3. data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.2008 roku;
        4. rodzaj pojazdu: AUTOBUS;
        5. rok produkcji: 2008;
        6. największy dopuszczalny nacisk osi: 66,64 kN;
        7. maksymalna masa całkowita: 10000 kg;
        8. masa własna: 7025 kg;
        9. kategoria pojazdu: M3;
        10. liczba osi: 2;
        11. maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 3500 kg;
        12. maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca 750 kg;
        13. dane silnika: 5880,00 cm3; 160,00 kW; D;
        14. liczba miejsc siedzących: 38;
        15. liczba miejsc stojących: 3.


5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce wniesienia:
Nie przewiduje się wniesienia wadium.

6. Cena wywoławcza:
67.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 zł) wraz ze stawką VAT 23%). Oferty z ceną mniejszą, niż cena wywoławcza zostaną odrzucone.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego (wraz z podaniem nazwy i adresu siedziby Wykonawcy) i opisanej w następujący sposób:

,,Sprzedaż autobusu będącego własnością Gminy Raba Wyżna
Pojazd CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4 o nr rejestracyjnym KNT 3CC2
Nie otwierać przed dniem 17.12.2021 r., godz. 09:10”

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wg wzoru załącznika nr 1) składać należy w miejscu: Sekretariat Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w terminie do 17.12.2021 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2021 r. w Sali konferencyjnej (pokój nr 1-07 obok Sekretariatu Wójta Gminy) o godz. 09:10, pod warunkiem że w postępowaniu zostaną złożone oferty.

Oferta jest wiążąca 21 dni  od dnia złożenia oferty.

Organizator przetargu na sprzedaż pojazdów objętych niniejszym ogłoszeniem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Z wzorem umowy sprzedaży można zapoznać się w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. 1-11 oraz poprzez zgłoszenie wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej.

10. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od otwarcia przetargu.

                                

Wójt Gminy

Andrzej Dziwisz

 

Tu do pobrania: wzór oferty

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  23‑08‑2019 13:45:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  23‑08‑2019 13:45:43
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2021 13:04:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie