Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Konsultacje projektów statutów sołectw

18‑09‑2019 13:11:05

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Nr IX/83/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna Wójt Gminy Raba Wyżna zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji w celu uzyskania opinii dotyczących statutów wszystkich sołectw w Gminie Raba Wyżna.

Uwagi, opinie i wnioski mieszkańcy  mogą zgłaszać radnym, sołtysom i radom sołeckim lub pisemnie do biura Rady Gminy w Rabie Wyżnej lub sekretariatu Urzędu Gminy.

Zasady dotyczące zgłaszania uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie statutów zostały uregulowane w uchwale Nr IX/83/2019 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia  29 sierpnia 2019 r. dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr Uchwał Rady Gminy.

W załączeniu uchwała o konsultacjach oraz projekty statutów sołectw.
Wszelkie uwagi i wnioski należy składać w terminie: 18 września 2019 r. do dnia 18 października 2019 r.

Raba Wyżna, 18.09.2019 r.

Wójt Gminy Raba Wyżna
Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2019r.

15‑10‑2018 12:09:00

Protokół  

w sprawie wyników  konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi  zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2019r.
      
          Konsultacje odbyły się:

   Poprzez ogłoszenie  w Biuletynie Informacyjnym Gminy ( BIP) oraz na stronie Informacyjnej Gminy konsultacji w terminie od 03.10.2018r. do 10.10.2018r. - w terminie tym nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały.

 

Wyk.S.Krauzowicz

Raba Wyżna, dnia 11.10.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

26‑09‑2018 09:58:49

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010r. w sprawie „Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do projektu rocznego programu współpracy na 2019 rok.
Termin konsultacji: od 03.10.2018 do 10.10. 2018 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy   na adres 34-721 Raba Wyżna 41 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl  według następującego wzoru:

        1. Nazwa podmiotu
           .................................................................................
           
        2. Obecny zapis
           .................................................................................
           
        3. Proponowany zapis
           .................................................................................
           
        4. Uzasadnienie
           .................................................................................
           
        5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
           ...............................................
       

Załącznik :
projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami , wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019  rok.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka

04‑09‑2018 15:49:10

Raba Wyżna, dn. 04.09.2018 r.


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka  

Wójt Gminy Raba Wyżna

zaprasza:

do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna
i Bielanka, polegającej na wyłączeniu części terenu wsi Raba Wyżna z sołectwa Raba Wyżna, obejmującej nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 2224/2, 2224/3, 2224/4, 2225/1, 2225/3 i 2225/4 o łącznej pow. 0,9393 ha i przyłączeniu tych nieruchomości do obszaru sołectwa Bielanka, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym.
Termin konsultacji społecznych: 9 września 2018 roku - Bielanka,
                                                  16 września 2018 roku - Raba Wyżna.
    1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/331/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy objętych zmianą: sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 roku, poz. 1874) i Uchwały nr LIII/458/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raba Wyżna (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 618 poz. 4956) podczas spotkań z mieszkańcami sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka, na zebraniach wiejskich. Wola mieszkańców w sprawie proponowanej zmiany granic, zostanie wyrażona poprzez bezpośrednie głosowanie.
    2. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka odbędą się:
    • dnia 9 września 2018 r. o godz. 9.30, w Szkole Podstawowej w Bielance - dla mieszkańców sołectwa Bielanka,
    • dnia 16 września 2018 r. o godz. 11.00 w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej - dla mieszkańców sołectwa Raba Wyżna,
    3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach, są stali mieszkańcy sołectw Raba Wyżna i Bielanka, posiadający w czasie przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze.
    4. Z przeprowadzonych konsultacji zostaną sporządzone pisemne protokoły dokumentujące stanowisko mieszkańców w zakresie proponowanej zmiany granic, które zostaną przedstawione na najbliższej sesji rady gminy.
    5. Propozycja zmian granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka, została uwidoczniona na załączniku graficznym (do niniejszego ogłoszenia), który stanowi mapa do celów prawnych, dostępna wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Raba Wyżna i sołectwa Bielanka.

Wójt

mgr Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2019 13:13:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie