Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Z A W I A D O M I E N I E, WS-II.7570.4.557.2021.KM

15‑03‑2023 12:24:47
Zawiadomienie o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 26/2021 z dnia 26 października 2021 r., znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km 2+820.00 (odc. ref.020) do km 0+255.00 (odc. ref.030) i od km 0+407.00 (odc. ref. 030) do km 0+464.00 (odc. ref. 030); odcinek 06 od km 3+296.00 (odc. ref. 030) do km 4+300.00 (odc. ref. 030)”, oznaczoną jako działka ewid. nr 1294/2 o pow. 0,0238 ha (powstała z podziału działki nr 1294), obr.0001 Bielanka, jedn. ewid. Raba Wyżna, oraz o zobowiązaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, działającego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego – na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z 26 października 2021 r. znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania WI-IV.747.2.2.2023

13‑02‑2023 14:41:27
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa,
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową
infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451
oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98
Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr
97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez
pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

12‑01‑2023 12:43:35
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.01.2023 postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 dot. zawieszenia postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarniedo czasu przedłozenia przez wykonawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, od dnia zawieszenia postępowania.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

19‑12‑2022 09:48:01
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.12.2022 postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑11‑2022 14:01:08

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192, w dniach:

1. 03.12.2022 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki
2. 04.12.2022 r. - Zbójecka, Piłatowa
3. 10.12.2022 r. - Skomielna Biała, Skawa
4. 11.12.2022 r. - Skawa
5. 18.12.2022 r. - Luboń Wielki, Szczebel, Mała Góra
6. 24.12.2022 r. - Olechowo
7. 26.12.2022 r. - Luboń Wielki
8. 31.12.2022 r. - Szczebel, Mała Góra, Makuchówka, Okrągła
9. 06.01.2023 r. - Szumiąca, Olechowo
10. 07.01.2023 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki

Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

15‑11‑2022 13:51:48

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 20
22 r., poz. 1173 z późn. zm.) informuje,
że Koło łowieckie „PONOWA” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 206,
w dniach:

1. 13.11.2022 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 8.00, zakończenie — godz. 15.00

2. 27.11.2022 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 8.00, zakończenie — godz. 15.00

3. 18.12.2022 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 9.00, zakończenie — godz. 15.00

4. 08.01.2023 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 9.00, zakończenie — godz. 15.00

5. 22.01.2023 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 9.00, zakończenie — godz. 15.00

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, opublikowanie
w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑11‑2022 14:12:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 04.11.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI NA RZECE RABA W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

02‑11‑2022 10:11:17
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373).
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 28 października 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.2.5.2022 o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i
przebudową infrastruktury kolejowej na od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach
zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku
linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach
kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" oraz o
nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na wniosek złożony przez inwestora: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników
(złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2022 r.).
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją
sprawy:
1. osobiście w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18, (tylko
w przypadkach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod
nr tel. 12 39 21 226), powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.5.2022,
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08, telefonicznie –
12 39 21 226;
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
Jednocześnie informuje się, że treść decyzji, została udostępniona 28.10.2022 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w
zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji;
https://bip.malopolska.pl/muw,a,2183064,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-28102022-r-znak-wiiv747252022-
o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejo.html
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

02‑11‑2022 09:58:50
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735) – dalej: Kpa oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U.2021.1984) – dalej: utk,
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową
infrastruktury kolejowej na od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania
inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii
kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach
kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek
inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez
pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2022 r.).
Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we
wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim: Gmina Raba Wyżna
obręb 0008 Skawa 7032/15, 1434/4, 7018.

Zgodnie z art. 9w ust.1 utk, przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności.

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie
z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją,
powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.5.2022:
1. w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18,
ul. Basztowa 22 (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu drogą telefoniczną: 12 39 21 226)
;
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za
pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
Jednocześnie informuje się, że treść decyzji wraz z załącznikami została udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w
zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,2183064,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-28102022-r-znak-wiiv747252022-
o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejo.html

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami utk:
1) wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy (na adres
wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze
nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,
2) pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin
oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,
3) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym albo w sytuacji, gdy
właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do
spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się
w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na
przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych
gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra
Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156
Kraków), w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta gminy Raba Wyżna

25‑10‑2022 13:40:07

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 20
22 r., poz. 1173) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192,
w dniach:

1. 06.11.2022 r. - Makuchówka, Okrągła

2. 13.11.2022 r. - Łysa Góra, Cyrnawa, Tatki

3. 20.11.2022 r. - Zaryte, Raba-Niżna

4. 27.11.2022 r. - Woniowe Potoki, Mała Góra, Szczebel

Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 55 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2023 12:28:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie