Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, WI-IV.746.1.49.2023

20‑09‑2023 11:40:30
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora:
Gminy Raba Wyżna (34-721 Raba Wyżna 41), którego reprezentuje pełnomocnik, złożony
7 września 2023 r.,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skawa, Gmina Raba Wyżna zasilanej
z potoku Stachurówka, na działce nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, j. ewid. Raba Wyżna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie, KR.ZUZ.5.4210.7.4.2023.DW

31‑07‑2023 10:25:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dn. 27.07.2023 r., zn. KR.ZUZ.5.4210.7.4.2023.DW w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Skawy na działkach nr 7095/49, 7095/151 obręb Skwa, jednostka ewid. Raba Wyżna i pod dnem potoku Dopływ w Łachówce, na działkach nr 3069/2, 3070/1, 3070/2 za pomocą przewiertu sterowanego oraz na lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych od rzeki Skawy na działkach nr 1492/2,
7095/49, 1473/2, 1485/2, 1488/2, 7081/12, 7095/151, obręb Skawa, jednostka ewid. Raba Wyżna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie, WS-II.7570.4.552.2021.KM

26‑07‑2023 10:27:12
Wojewoda Małopolskizawiadamia, że decyzją nr 2 z 25 lipca 2023 r. znak:
WS-II.7570.4.552.2021.KM orzekł o ustaleniu odszkodowania za udział 1/3 części w nieruchomości
objętej decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 26/2021 z dnia 26 października 2021 r., znak: WI-
XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958
Chabówka - Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km 2+820.00 (odc. ref.020) do km 0+255.00 (odc.
ref.030) i od km 0+407.00 (odc. ref. 030) do km 0+464.00 (odc. ref. 030); odcinek 06 od km 3+296.00
(odc. ref. 030) do km 4+300.00 (odc. ref. 030)”, oznaczonej jako działka ewid. nr 2025/4 o pow. 0,0071 ha
(powstała z podziału działki nr 2025/1), obr. 0005 Raba Wyżna, jedn. ewid. Raba Wyżna, oraz
o zobowiązaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, działającego w imieniu Zarządu Województwa
Małopolskiego do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego – na okres 10 lat,
jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z 26
października 2021 r. znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stanie się ostateczna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

12‑07‑2023 15:19:17

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że:
I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 ode. 030 w km 1+870,00 -1+893,00 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bielanka, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958 ode. 030 km 1+870 - km 1+890 w miejscowości Bielanka" – na
wniosek z 19 kwietnia 2023 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 19 kwietnia 2023 r.) skorygowany 01 czerwca 2023 r., złożony przez inwestora tj. Zarząd Województwa Małopolskiego działającego przez pełnomocnika (sprawa znak: WI-VI.7820.1.8.2023.JB).

II. zostało wydane w dniu 23 czerwca 2023 r. postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-VI.7820.1.8.2023.JB o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym – ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – w związku z prowadzonym ww. postępowaniem administracyjnym.

 

Pełna treść obwieszczenia w załaczeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑07‑2023 13:15:22
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑07‑2023 13:09:37

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.07.2023 r., postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 dot. podjęcia z urzędu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego - WI-IV.747.2.9.2023

28‑06‑2023 13:08:02
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 23 czerwca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.2.9.2023
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową
Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach
zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.:
"Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane
w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina -
Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, WI-IV.747.2.9.2023

22‑05‑2023 13:00:34
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii
kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego
"Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii
kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace
na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka -
Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków.
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97:
od km 46,856 do km 46,878;
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:
od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km
8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917
do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080
do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347
do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana
Mateusza Wanata.
Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach
terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, oznaczone
w ewidencji gruntów:
w powiecie suskim
jedn. ewid. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Sucha Beskidzka:
8751, 8504/3, 9873, 10390,
jedn. ewid. Maków Podhalański, w obrębie 0001 Maków Podhalański:
4738/1,
jedn. ewid. Gm. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Białka:
40/15, 4615/1, 877/9, 876/8, 4593/5, 4593/6, 4543/40,
jedn. ewid. Gm. Jordanów, w obrębie 0003 Osielec:
9848, 9847, 4477,
jedn. ewid. Gm. Bystra Sidzina, w obrębie 0001 Bystra Podhalańska:
4209/215, 3917/20, 3793/8, 5197/12,
jedn. ewid. Jordanów, w obrębie 0001 Jordanów:
5543, 5652, 5567,
1 Wniosek z 25 kwietnia 2023 r. (złożony w tut. Urzędzie: 26 kwietnia 2023 r.), uzupełniony 16 maja 2023 r.
w powiecie nowotarskim
jedn. ewid. Raba Wyżna, w obrębie 0008 Skawa:
2297/11, 2522/16, 2522/15, 2522/14, 2295/5, 2295/4, 2073/3, 2030/10, 2030/15, 2030/19.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego

31‑03‑2023 08:37:09

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania WI-IV.747.2.2.2023

13‑02‑2023 14:41:27
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa,
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową
infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451
oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98
Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr
97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez
pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 63 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2023 11:42:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie