Petycje


Co to jest petycja

Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Petycję możesz złożyć sam, może ją w twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Petycję może też złożyć w grupa podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

 1. publicznym;
 2. podmiotu wnoszącego petycję, czyli ciebie/was.
 3. podmiotu trzeciego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej), za zgodą tego podmiotu.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Nie można złożyć petycji w formie ustnej do protokołu. 

Jakie informacje powinna zawierać petycja:

Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie  organu, do którego składasz petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis. 

Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Możesz ją także podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
 • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj, by zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składasz petycję
 • zgodę podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę dołącz do petycji. W przypadku wątpliwości co do istnienia bądź zakresu zgody zwrócimy się do podmiotu,  w imieniu którego składasz petycję o jej potwierdzenie w terminie 14 dni. W przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody winno nastąpić w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej BIP twoich danych osobowych  lub danych osobowych podmiotu w imieniu którego składasz petycje. 

Jeśli petycja złożona w swoim imieniu nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego z w/w grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z w/w grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja:

 • nie będzie spełniać wymogów do formy jej złożenia,
 • nie będzie zawierać oznaczenia  podmiotu, do którego jest składana,
 • nie będzie z niej wynikać czego dotyczy, 
 • imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycję składamy - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,

to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji zwrócimy się do ciebie  o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków lub nie złożysz wyjaśnień co do treści petycji w w/w terminie pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia jej o podpis. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpatrzenia. 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie forma (np. tytuł) tego żądania.

Przepisy nie przewidują możliwości złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy twoją petycję.

Petycję możesz: 

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
Raba Wyżna 41
34-721 Raba Wyżna

Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy petycje

Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Urzędu. Poinformujemy cię o tym, jak załatwiliśmy twoją sprawę wraz z uzasadnieniem.

Jeśli twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją zakresie naszej właściwości i przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów, o czym cię poinformujemy.

Jeśli twoja petycja nie dotyczy zadań gminy, przekażemy ją niezwłocznie  (nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia i zawiadomimy cię o tym.

Skan twojej petycji zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz — jeśli wyrazisz na to zgodę w treści petycji — twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu, w interesie którego składasz petycję.

Petycje wielokrotne

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP Urzędu Gminy ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną:

 • nie spełnia wymogów co do formy jej złożenia, 
 • nie zawiera oznaczenia adresata petycji, 
 • wskazania przedmiotu petycji,
 • nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycję składamy - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby 
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,

ogłosimy na naszej stronie internetowej wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia. Na naszej stronie internetowej ogłosimy też sposób załatwienia petycji wielokrotnej.

Jeżeli ponowisz swoją petycję, która została już przez nas rozpatrzona i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych faktów lub dowodów, możemy pozostawić ją bez rozpatrzenia. Wówczas poinformujemy cię o tym i o poprzednim sposobie załatwienia petycji.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r.

24‑06‑2024 08:28:14

Corocznie, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w terminie do 30 czerwca, umieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku ubiegłym.

W 2023 roku rozpatrzono 2 petycje:

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

W sprawie podjęcia działań w zakresie umożliwienia dojazdu do działek w Podsarniu

 

Zadanie zostanie wykonane w kolejnych latach w sytuacji uzyskania wszystkich zgód mieszkańców na przekazanie części swoich działek pod ciąg drogowy.

2.

W sprawie poprawy stanu odcinka drogi gminnej w Podsarniu

Zadanie zostanie wykonane w kolejnych latach w sytuacji uzyskania wszystkich zgód mieszkańców na przekazanie części swoich działek pod ciąg drogowy.

 

Przygotował

Robert Migiel

Sekretarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja w sprawie wykonania opracowania projektowo-budowlanego dla inwestycji drogowej wraz z budową mostu na potoku Czarna Orawa

11‑06‑2024 09:16:23

Petycja mieszkańców
Na postawie art.2 ust.1 ust.2 pkt 1 i 2 i ust. 3 ustawy z dnia 1 I lipca 2014 roku o petycjach, my mieszkańcy i właściciele gruntów Podsarnia kierujemy petycję do Gminy Raba Wyżna w sprawie:
Wykonanie opracowania projektowo-budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami i opracowaniami, umożliwiające Gminie Raba Wyżna uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z budową mostu na potoku Czarna Orawa w granicach działek drogowych ewidencyjnych 3307/2 oraz 3307/1.

My podpisani na załączniku do wniosku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w tym zakresie i wpisanie do budżetu Gminy Raba Wyżna powyższych zadań, aby jak najszybciej przywrócić komunikację w ciągu drogowym drogi gminnej działek drogowych ewidencyjnych 3307/2 oraz 3307/1.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja mieszkańców Skawy w sprawie chodnika na osiedlu Pańskie

16‑05‑2024 11:58:52

Wójt Gminy Raba Wyżna uznał petycję za zasadną, jednak jej realizacja uzależniona jest od uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod chodnik i w tym celu Wójt podjął działania polegające na zorganizowaniu spotkania w dniu 16 maja 2024 roku z właścicielem przedmiotowej nieruchomości oraz z jego pełnomocnikiem w sprawie przywrócenia możliwości przechodu po chodniku od drogi powiatowej do rzeki Skawa i dalej do osiedli Kozłówka, Opatkówka, Cieślówka i Głogówka, a także chodnika prowadzącego w stronę cmentarza w Skawie.

 

Petycja mieszkańców Skawy, w szczególności mieszkańców roli Kozłówka, Opatkówka, Bielówka, Cieślówka i Głogówka, w sprawie chodnika na osiedlu Pańskie.

My, mieszkańcy niżej podpisani, zwracamy się z prośbą do Władz Gminy Raba Wyżna  o przywrócenie chodnika przebiegającego od drogi powiatowej nr 1668K do rzeki Skawy, który prowadzi do osiedli Kozłówka, Opatkówka, Bielówka, Cieślówka i Głogówka, a także chodnika od drogi powiatowej nr 1668K do cmentarza. Wymienione odcinki chodnika były użytkowane przez mieszkańców, a szczególnie przez mieszkańców wyżej wymienionych ról, ponad 80 lat. Z tego chodnika korzystali do tego czasu mieszkańcy chodząc do sklepów, kościoła, pracy i na cmentarz, a w szczególności dzieci do szkoły.
Swoją petycję motywujemy, tym iż jest to jedyna najkrótsza i najbezpieczniejsza droga do wyżej wymienionych punktów dla zamieszkujących, a szczególnie dla osób starszych, którzy nie są zmotoryzowani oraz dzieci i młodzież, która uczęszcza do szkoły.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja mieszkańców dotycząca odwodnienia oraz budowy drogi asfaltowej w Podsarniu na działkach 1286/2 i 3317

16‑01‑2024 14:20:11
Petycja do Rady Gminy i Wójta Gminy Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.

20‑06‑2023 10:21:31

Corocznie, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w terminie do 30 czerwca, umieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku ubiegłym.

W 2022 roku rozpatrzono 4 petycje:

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.

Uznaje się Radę Gminy Raba Wyżna za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 17.03.2022 r. dotycząca naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza i postanawia przekazać przedmiotową petycję do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2.

Petycja z prośbą o zaniechanie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Raba.

Na chwilę obecną Gmina Raba Wyżna nie jest skłonna do rozwiązania umowy z projektantem, ponieważ byłoby to związane z poniesieniem dodatkowych kosztów z tytułu rozwiązania umowy.

3.

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Uznaje się, że petycja z dnia 01.08.2022 r. dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy nie zasługuje na uwzględnienie.

4.

Petycja mieszkańców Skawy w sprawie kwestii dotyczącej dojazdu do nowego budynku handlowego " Biedronka"

Wójt Gminy Raba Wyżna uznał petycję mieszkańców za zasadną i rozpatrzył ją pozytywnie, podejmując działania polegające na negocjowaniu z Inwestorem realizującym budowę budynku handlowo-usługowego na działce nr ew. 6208/42 w Skawie, poprawę funkcjonalności połączenia komunikacyjnego ww. inwestycji z drogą krajową nr 7.

 

Przygotował

Robert Migiel

Sekretarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poprawa stanu odcinka drogi gminnej w Podsarniu

22‑05‑2023 13:03:38

Petycja mieszkańców Podsarnia w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych, opracowania projektu budowlanego oraz utwardzenia odcinaka drogi „Oprzędkowa” w Podsarniu.

Zadanie zostanie wykonane w kolejnych latach w sytuacji uzyskania wszystkich zgód mieszkańców na przekazanie części swoich działek pod ciąg drogowy.

Odpowiedź na petycję w załączeniu.

Dokumenty:
Plik pdf skan001-1.pdf
22‑05‑2023 13:04:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź - IRG.152.2.2023 Petycja nr 2.pdf
12‑06‑2023 12:18:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Podjęcie działań w zakresie umożliwienia dojazdu do działek w Podsarniu

27‑03‑2023 10:50:32

Prośba o podjęcie działań w zakresie umożliwienia dojazdu do działek drogą gminną " Oprzędkowa" nr K 364183 znak 2544101 w lokalizacji Podsarnie  dz. ewid. nr 3307/1, 3307/1. Poprzez połączenie z drogą powiatową nr 1682K oraz realizacji przepusu, mostu na cieku wodnym.

Poniżej skan petycji.

Sposób załatwienia petycji:

Zadanie zostanie wykonane w kolejnych latach w sytuacji uzyskania wszystkich zgód mieszkańców na przekazanie części swoich działek pod ciąg drogowy.

W załączeniu odpowiedź.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja mieszkańców Skawy w sprawie kwestii dotyczącej dojazdu do nowego budynku handlowego " Biedronka"

14‑09‑2022 15:16:39

Petycja dotyczy problemu związanego z korzystaniem z drogi dojazdowej do nowopowstającego budynku handlowego w Skawie.

Wójt Gminy Raba Wyżna uznał petycję mieszkańców za zasadną i rozpatrzył ją pozytywnie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

01‑08‑2022 15:38:11

Petycja z dnia 1.08.2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Uznaje się, że petycja z dnia 01.08.2022 r. dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy nie zasługuje na uwzględnienie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja z prośbą o zaniechanie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Raba

01‑08‑2022 15:35:15

Petycja z dnia 1.08.2022 r. mieszkańców roli Kumorówka, Arendarczykówka Kordyłówka z prośbą o zaniechanie działań zmierzających do budowy mostu na rzece Raba w kilometrze 118+220 km.

Odpowiedź na petycję została udzielona pismem IRG.152.1.2022 (w załączeniu poniżej).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  11‑05‑2017 09:53:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  11‑05‑2017 09:53:27
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2024 08:29:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie