Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie, KR.ZUZ.5.4210.7.4.2023.DW

07‑06‑2023 13:10:58
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadamia,że na wniosek Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Mirosława Marcińca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Skawy na działkach nr 7095/49, 7095/151 obręb Skawa, jednostka ewid. Raba Wyżna i pod dnem potoku Dopływ w Łachówce, na działkach nr 3069/2,
3070/1, 3070/2 za pomocą przewiertu sterowanego oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych od rzeki Skawy tj. odcinków sieci wodociągowej
na działkach nr 1492/2, 7095/49, 1473/2, 1485/2, 1488/2, 7081/12, 7095/151, obręb Skawa, jednostka
ewid. Raba Wyżna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, WI-IV.747.2.9.2023

22‑05‑2023 13:00:34
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii
kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego
"Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii
kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace
na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka -
Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków.
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97:
od km 46,856 do km 46,878;
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:
od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km
8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917
do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080
do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347
do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana
Mateusza Wanata.
Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach
terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, oznaczone
w ewidencji gruntów:
w powiecie suskim
jedn. ewid. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Sucha Beskidzka:
8751, 8504/3, 9873, 10390,
jedn. ewid. Maków Podhalański, w obrębie 0001 Maków Podhalański:
4738/1,
jedn. ewid. Gm. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Białka:
40/15, 4615/1, 877/9, 876/8, 4593/5, 4593/6, 4543/40,
jedn. ewid. Gm. Jordanów, w obrębie 0003 Osielec:
9848, 9847, 4477,
jedn. ewid. Gm. Bystra Sidzina, w obrębie 0001 Bystra Podhalańska:
4209/215, 3917/20, 3793/8, 5197/12,
jedn. ewid. Jordanów, w obrębie 0001 Jordanów:
5543, 5652, 5567,
1 Wniosek z 25 kwietnia 2023 r. (złożony w tut. Urzędzie: 26 kwietnia 2023 r.), uzupełniony 16 maja 2023 r.
w powiecie nowotarskim
jedn. ewid. Raba Wyżna, w obrębie 0008 Skawa:
2297/11, 2522/16, 2522/15, 2522/14, 2295/5, 2295/4, 2073/3, 2030/10, 2030/15, 2030/19.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego

31‑03‑2023 08:37:09

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania WI-IV.747.2.2.2023

13‑02‑2023 14:41:27
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa,
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową
infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451
oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98
Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr
97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez
pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

12‑01‑2023 12:43:35
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.01.2023 postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 dot. zawieszenia postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarniedo czasu przedłozenia przez wykonawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, od dnia zawieszenia postępowania.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

19‑12‑2022 09:48:01
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.12.2022 postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑11‑2022 14:01:08

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192, w dniach:

1. 03.12.2022 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki
2. 04.12.2022 r. - Zbójecka, Piłatowa
3. 10.12.2022 r. - Skomielna Biała, Skawa
4. 11.12.2022 r. - Skawa
5. 18.12.2022 r. - Luboń Wielki, Szczebel, Mała Góra
6. 24.12.2022 r. - Olechowo
7. 26.12.2022 r. - Luboń Wielki
8. 31.12.2022 r. - Szczebel, Mała Góra, Makuchówka, Okrągła
9. 06.01.2023 r. - Szumiąca, Olechowo
10. 07.01.2023 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki

Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

15‑11‑2022 13:51:48

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 20
22 r., poz. 1173 z późn. zm.) informuje,
że Koło łowieckie „PONOWA” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 206,
w dniach:

1. 13.11.2022 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 8.00, zakończenie — godz. 15.00

2. 27.11.2022 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 8.00, zakończenie — godz. 15.00

3. 18.12.2022 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 9.00, zakończenie — godz. 15.00

4. 08.01.2023 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 9.00, zakończenie — godz. 15.00

5. 22.01.2023 r. Podsarnie rozpoczęcie polowania — godz. 9.00, zakończenie — godz. 15.00

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, opublikowanie
w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑11‑2022 14:12:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 04.11.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI NA RZECE RABA W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

02‑11‑2022 10:11:17
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373).
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 28 października 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.2.5.2022 o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i
przebudową infrastruktury kolejowej na od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach
zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku
linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach
kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" oraz o
nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na wniosek złożony przez inwestora: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników
(złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2022 r.).
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją
sprawy:
1. osobiście w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18, (tylko
w przypadkach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod
nr tel. 12 39 21 226), powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.5.2022,
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08, telefonicznie –
12 39 21 226;
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
Jednocześnie informuje się, że treść decyzji, została udostępniona 28.10.2022 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w
zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji;
https://bip.malopolska.pl/muw,a,2183064,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-28102022-r-znak-wiiv747252022-
o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejo.html
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2023 13:13:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive