Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie, KR.ZUZ.5.4210.7.12.2023.AK

21‑05‑2024 11:29:24

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Suskiego z dnia 04.02.2023 r., znak: WS.6341.10.5.2013.EL, na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami do
rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr K1668 oraz do wód powierzchniowych dopływów
rzeki Skawy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, KR.ZUZ.4210.150.2024.DoG

20‑05‑2024 14:48:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającej przez Pełnomocnika Pana Mirosława Kuchnę, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej SN na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Raby w miejscowości Sieniawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

20‑05‑2024 09:27:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20.05.2024 r., w sprawie wydania decyzji ustlającej środwiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji, KR.RUZ.4210.328.2023.MB

10‑05‑2024 13:34:15
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 9 maja 2024r., znak: KR.RUZ.4210.328.2023.MB, pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni drogi ekspresowej S7 (Skomielna Biała – Rabka Zdrój) oraz drogi nr 47 (Rabka Zdrój – Chabówka), istniejącymi wylotami, do wód oraz do urządzeń wodnych.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑04‑2024 12:32:21
Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

02‑04‑2024 13:38:34
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

14‑03‑2024 12:00:17

OBWIESZCZENIE
         


Na podstawie art. 30, art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),
w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), Wójt Gminy Raba Wyżna w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego z wniosku Zarządu Powiatu Nowotarskiego działającego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,


podaje do publicznej wiadomości

informacje o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.

Jednocześnie Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że:
1.    Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”, zostało wszczęte na wniosek złożony do tut. Urzędu w dniu 11.07.2022 r., przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego działający poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, (obwieszczenie o wszczęciu postepowania z dnia 30.09.2022r.).
Przedmiotem decyzji będzie ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia obejmującego przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna- Podwilk, na odcinku od km 8+800 do km 10+043 o łącznej długości około 1243 m.
W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2.    Organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Raba Wyżna, natomiast organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Ponadto, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
3.    Każdy ma prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie (a zwłaszcza z treścią wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniami tut. Organu, treścią złożonego raportu, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniem) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dniowym tj. od dnia 14.03.2024 r.  do 15.04.2024 r.
4.    Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej – Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 34-721 Raba Wyżna 41 (p. 3-02) w godzinach pracy Urzędu, w terminie określonym powyżej.
5.    Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, e-mail: urzad@rabawyzna.pl.
6.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raba Wyżna.
7.    Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Raba Wyżna.
8.    Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego
w pkt. 3 pozostaną bez rozpatrzenia.
9.    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Podsarnia.
10.     Upublicznienie następuje od dnia 14.03.2024 do dnia 15.04.2024 r.
 


Wójt Gminy Raba Wyżna
                 /-/
 mgr Andrzej Dziwisz

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

13‑03‑2024 11:43:34
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13.03.2024 r., postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 stwierdzającego dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000585532, do udziału w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego

18‑01‑2024 09:58:48

W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

29‑12‑2023 09:53:23
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 65 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2024 11:31:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive