Rekrutacja do szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych "0"


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020, DLA KTÓRYCH OGRANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RABA WYŻNA

30‑01‑2019 08:30:56

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki złożonej u dyrektora w terminie od dnia 04.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od dnia 01.09.2019 r.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Raba Wyżna.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywać się w dniach 18.02.2019 r. – 27.03.2019 r.
Przedstawione terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w Gminie Raba Wyżna lub planują zmienić przedszkole. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.
Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami jest dostępny w danym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Istnieje możliwość pobrania wniosku ze strony internetowej organu prowadzącego.
Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w przedszkolach, szkołach podstawowych w godzinach pracy przedszkola / szkoły podstawowej. Ponadto w każdym przedszkolu / szkole podstawowej rodzice / opiekunowie prawni dziecka / dzieci zostaną zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły na podstawie regulaminu rekrutacyjnego. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola / szkoły podstawowej.
Naborem na rok szkolny 2019/2020 objęte są:
1.    Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2013, 2014, 2015, 2016);
2.    Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole / oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określone w zasadach rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych jest dwuetapowe. Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) to jest:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego w oparciu o kryteria określone w Uchwale nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 

Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna na rok szkolny 2019/2020.

 

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z 11.02.2019 w sparwie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020, DLA KTÓRYCH OGRANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RABA WYŻNA

30‑01‑2019 08:30:39

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenia uczniów do szkoły należy dokonać w terminach wskazanych przez dyrektora danej szkoły.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w szkole podstawowej, do której uczeń zamierza uczęszczać. Ponadto w każdej szkole podstawowej rodzice / opiekunowie prawni dziecka / dzieci zostaną zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według kryteriów określonych w Uchwale nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 9/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna na rok szkolny 2019/2020.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Macioł , w dniu:  28‑01‑2016 13:44:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  28‑01‑2016 13:44:24
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2019 09:04:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive