Dowóz uczniów niepełnosprawnych


Informacje dotyczące zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych w Gminie Raba Wyżna w roku szkolnym 2024/2025

19‑06‑2024 13:20:47

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a oraz art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz Zarządzeniem nr 60/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do
przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych wprowadzającym Regulamin dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych organizuje dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej/przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025.

Zgodnie z w/w Regulaminem i przywołanymi powyżej przepisami Prawa oświatowego uprawnionymi do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów dojazdu do przedszkola, szkoły (ośrodka) są:

 1. Niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.
 2. Uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, do najbliższej szkoły podstawowej.
 3. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
 4. Dzieci i młodzież o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów/dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie powiatu nowotarskiego proszeni są o złożenie wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w terminie do 10 lipca 2024 r.

Rodzice powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższego przedszkola, szkoły (ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego rodzica do przedszkola, szkoły (ośrodka) własnym środkiem transportu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców albo ustawowych przedstawicieli.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualne orzeczenie ucznia/dziecka niepełnosprawnego o niepełnosprawności – (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia/dziecka niepełnosprawnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych wydane na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 3. zaświadczenie odpowiednio: z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki;
 4. pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica do wnioskowania lub zawarcia umowy we wspólnym interesie;
 5. w przypadku, gdy rodzice zapewniają dowożenie własnym środkiem transportu kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 można pobrać:

 1. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pokój nr 2-07;
 2. ze strony internetowej: http://bip.rabawyzna.pl

 

Wójt Gminy Raba Wyżna
(-)
mgr Tomasz Rajca

 

W załączeniu również - zmiany zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2024 13:31:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive