Nabór na wolne stanowiska kierownicze


Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola.

Konkursy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

24‑02‑2022 13:23:23

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
WÓJTA GMINY RABA WYŻNA
Z DNIA 24 lutego 2022 ROKU

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sieniawie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z  art. 62 ust. 1 - 3, art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449)

zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkursy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w  niżej wymienionych placówkach oświatowych Gminy Raba Wyżna:
1. Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance,  Bielanka 29, 34-723 Sieniawa,
2. Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sieniawie, 34-723 Sieniawa 92.

§ 2
1. Ogłoszenie o konkursach  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Raba Wyżna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Gminy Raba Wyżna.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
            
Wójt Gminy Raba Wyżna

         /-/

mgr Andrzej Dziwisz

 

Szczegóły zarządzenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  23‑04‑2014 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2022 13:31:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive