Nabór na wolne stanowiska kierownicze


Informacja o wyniku postępowania konkursowego

21‑09‑2018 07:41:27

Komisja informuje, iż do konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna zgłosił się jeden kandydat.

Stosownie do Art. 49 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Komisja Konkursowa nie mogła wyłonić kandydata na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.

Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zaopiniowania kandydata wskazanego przez Dyrektora.

W dniu 24.08.2018 r. do Komisji wpłynął wniosek Dyrektora SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna o wyrażenie opinii w przedmiocie kandydatury Pana lek. med. Jacka Skuzy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18.09.2018 r. po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i wysłuchaniu kandydata jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat w/w kandydatury.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

lek. med. Maciej Kozal

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ponowne ogłoszenie o naborze

30‑07‑2018 13:02:39

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz.160 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 393), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKU ZDROWODTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA, RABA WYŻNA 64, 34-721 RABA WYŻNA

Wymagane dokumenty kandydaci ubiegający się o stanowisko zobowiązani są złożyć w terminie do 20. 07.2018 r. lub za pośrednictwem poczty (w podwójnej kopercie) na adres Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna; Raba Wyżna 64, 34-721 Raba Wyżna  (decyduje data wpływu oferty do Rejestracji). Oferty przesłane po terminie zostaną zwrócone do adresata bez otwierania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora

09‑07‑2018 07:00:03

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz.160 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 393), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKU ZDROWODTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA, RABA WYŻNA 64, 34-721 RABA WYŻNA

Wymagane dokumenty kandydaci ubiegający się o stanowisko zobowiązani są złożyć w terminie do 20. 07.2018 r. lub za pośrednictwem poczty (w podwójnej kopercie) na adres Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna; Raba Wyżna 64, 34-721 Raba Wyżna  (decyduje data wpływu oferty do Rejestracji). Oferty przesłane po terminie zostaną zwrócone do adresata bez otwierania.

Treść ogłoszenia w załączniku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

14‑03‑2017 09:17:35

WÓJT GMINY RABA WYŻNA

działając jako organ prowadzący ogłasza konkursy na stanowiska Dyrektora w niżej wymienionych placówkach oświatowych Gminy Raba Wyżna:

1.    Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie, 34-723 Sieniawa 92;
2.    Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 29;
3.    Przedszkole Gminne w Skawie, 34-713 Skawa 584 A.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone odpowiednio w § 1, § 2, § 3, § 5 oraz w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz.U. z 2009 r., nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………………….”: w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7.45 – 15.45 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 w terminie do dnia 29 MARCA 2017 ROKU.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raba Wyżna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie listownie.

Tu można pobrać szczegóły konkursu - Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 13 marca 2017 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  23‑04‑2014 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2018 07:42:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive