Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Rabie Wyżnej


34-721 Raba Wyżna 120
tel. (18) 2671071

e-mail: sprabawyzna@rabawyzna.pl


Dyrektor mgr Stanisława Smółka

strona internetowa: http://www.spraba.rabawyzna.pl


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły - ePUAP

/SPRabaWyzna/SkrytkaESP

 

e-mail: sprabawyzna@rabawyzna.pl

Rejestr dokumentów

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NABOR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
W SZKOLE PODSTWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RABIE WYŻNEJ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatela UE lub obywatela innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

3. posiadanie wykształcenia: ukończenie studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

6. znajomość przepisów prawa : Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy BHP;

7. podstawowa znajomość obsługi komputera i urządzeń audiowizualnych;

8. staż pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. znajomość języków obcych;

2. umiejętność pracy pod presją czasu;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU NAUCZYCIELA:

1. prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z uczniami:

a) praca pedagogiczno - wychowawcza z uczniami lub na ich rzecz,

b) dbanie o bezpieczeństwo uczniów;

c) obsługa komputera i urządzeń audiowizualnych;

d) tworzenie własnego warsztatu pracy;

e) prowadzenie dokumentacji szkolnej;

2. samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

3. współpraca z rodzicami;

4. współpraca z innymi pracownikami szkoły przy realizacji zadań;

5. realizacja innych zadań wynikających ze statutu szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. oryginał kwestionariusza osobowego (osoby ubiegającej się o pracę),

4. kserokopie świadectw pracy ,

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7. oświadczenie o niekaralności,

8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,

9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do 9 lipca 2013 r. do godziny 11.00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej , Raba Wyzna 120, z dopiskiem "Nabór na stanowisko nauczyciela".

Otwarcie ofert nastąpi 9 lipca 2013 r. o godzinie 12.00

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
  2. oferty niekompletne zostaną odrzucone;
  3. spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów, zostaną wyłonieni kandydaci do drugiego etapu naboru;
  4. kandydaci w drugim etapie naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Plik doc Regulamin naboru
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Kwestionariusz osobowy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  22‑09‑2007 12:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2017 09:12:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive