Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich
Rokiciny Podhalańskie 156
34-721 Raba Wyżna
Tel. (18) 2678663
Dyrektor: mgr Danuta Faber
Strona www: http://www.sprokiciny.rabawyzna.pl/
Adres e-mail: sprokiciny@rabawyzna.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACYJNE - SEKRETARKA

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rokicinach Podhalańskich jest Dyrektor Zespołu,  Tel.: +48 18 26786 63, e-mail: sprokiciny @rabawyzna.pl, strona internetowa: www.zsp rokiciny.rabawyzna.pl,
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACYJNE - SEKRETARKA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROKICINACH PODHALAŃSKICH ROKICINY PODHALAŃSKIE 156
34-721 RABA WYŻNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ADMINSTRACYJNE:
SEKRETARKA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rokicinach Podhalańskich

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich,
 adres siedziby: Rokiciny Podhalańskie 156,  34-721 Raba Wyżna

3. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) posiadane wykształcenie - co najmniej średnie z maturą,
7) biegłość w obsłudze komputera w zakresie MS Office.

4. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2)  kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
3) dyskrecja, sumienność, punktualność.
4) gotowość do nauki.

5.  Dodatkowe atuty:
1) staż pracy na stanowisku sekretarki lub pracownika biurowego
2) referencje od poprzednich pracodawców

6. Zakres wykonywanych zadań:
1) obsługa ksero, komputera, faksu,  
2) przepisywanie korespondencji  oraz redagowanie pism,
3) rejestracja pism przychodzących i wychodzących,
4) opisy rachunków zakupionych materiałów, 
5) wystawianie zaświadczeń, legitymacji i kart rowerowych,
6) prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
7) prowadzenie teczek akt spraw zgodnie z wykazem akt, 
8) dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej zachowując dyskrecję
i tajemnicę załatwianych spraw,
9) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji.

7. Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

7. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich 156  lub pocztą na adres:
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich 15, 34-721 Raba Wyżna
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko administracyjne – sekretarka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Rokicinach Podhalańskich

8. Termin składania dokumentów: do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.
Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich

9. Informacje dodatkowe:
1)    aplikacje, które wpłyną do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2)    oferty niekompletne zostaną odrzucone,
3)    spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna
(z każdą z osobna),
4)    o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich
6)    stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7)    informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 1 sierpnia 2018 r. na czas  określony 6 miesięcy zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich.

Rokiciny Podhalańskie 15 czerwca 2018r                                                       Danuta Faber

                                                                                                            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rokicinach Podh.        

Informacja wytworzona przez:
Danuta Faber
email: danutkaf@gmail.com tel.:rmigiel
, w dniu:  07‑04‑2015 12:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2018 17:33:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive