Konkurs


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna prowadzonego na podstawie zarządzenia nr 17/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 lutego 2020 roku.

01‑04‑2020 14:46:49
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie 33-2020 rozstrzygnięcie konkurs 2020.pdf
01‑04‑2020 14:47:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 33-2020.pdf
01‑04‑2020 14:47:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna.

20‑02‑2020 14:24:55

Zarządzenie  Nr 17/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20.02.2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert  na wspieranie realizacji  zadań publicznych w 2020 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna  

    
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17, 23, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2,  art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 13 ust 1, 2 i 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku - o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), oraz  Uchwały  Nr XII/999/2019 Rady Gminy w Rabie Wyżnej  z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie  uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy  z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (Dz.Urz. Woj. Mał. z 2019r. poz. 8601).

Wójt Gminy  Raba Wyżna zarządza, co następuje:

§ 1
Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna w roku 2020 w zakresie:
1) upowszechniania sportu masowego poprzez organizowanie  rodzinnych festynów sportowo –rekreacyjnych  dla społeczności lokalnej,
2) prowadzenia sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w     rozgrywkach sportowych,
3) upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i  promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
4) ratownictwa i ochrony ludności.

§ 2
1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  zarządzenia.

§ 3
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:
a)  Biuletynie Informacji Publicznej,
b)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna – www.rabawyzna.pl,
c)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna.

§ 4
Wykonanie zarządzenia zleca się Inspektorowi ds. Działalności Gospodarczej, Pożarnictwa i Stowarzyszeń.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania .


Wójt  Gminy Raba Wyżna

mgr  Andrzej Dziwisz

 

Termin składania ofert.
Celem uzyskania dotacji, kompletne oferty należy złożyć w terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,( pok. nr 1-08).


Pełna treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem o konkursie i regulaminem otwartego konkursu ofert w załączeniu.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  27‑01‑2014 13:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  27‑01‑2014 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2020 14:47:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie