Budżet 2008 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RABA WYŻNA
Nr XV/146 / 2007RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9 lit.d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 184 , art. 188 ust.2 , oraz art.198 ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz 2104 , zmiana Dz.U. nr 169, poz.1420 )RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 27 509 796 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 32 062 508 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 552 712 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 219 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
5. Ustala się rozchody z budżetu gminy w kwocie 1 667 000 zł zgodnie z zał. nr 4

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 .
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 4

Ustala się
1) dochody i wydatki na programy i projekty ze środków pozyskanych z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
2) wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 8 288 333 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.
3) zaktualizowane limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 5

Ustala się wydatki z budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 362 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 .
2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 105 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 6

Tworzy się :
1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł
2. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 90 000 zł
3. rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków : Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się roczne limity dla:
1) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 800 000 zł ,
2) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 4 552 712 zł ,3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 667 000 zł
§ 9
Upoważnia się Wojta Gminy do :
1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik nr 10.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - na łączną kwotę 500 000 zł .
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do wysokości 800 000 zł
4.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej .

§ 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 , przyjmuje się Prognozę Spłaty Długu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 14 .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się wójta do przedłożenia Radzie Gminy :
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 roku w szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale .
b) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 roku planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników , z wyodrębnieniem stanu należności , stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
Marian Wojdyła
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  21‑01‑2008 15:15:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  21‑01‑2008 15:15:12
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2008 15:15:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie