Budżet 2003 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA nr V/27/2003

RADY GMINY RABA WYŻNA

z dnia 30 stycznia 2003roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9, lit c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591 ), oraz art. 109, art. 124 ust.1 i 2, art.128 ust.2,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz.1014 z 1999 roku Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255,z 2000 roku Nr 6,poz. 69 ,Nr 12,poz.136, Nr48,poz.550, Nr 95,poz.1041, Nr 119, poz.1252, z 2001 roku nr 45 ,poz. 497, Nr 46,poz.499,Nr 88,poz.961,Nr 98 ,poz.1070,Nr 100,poz.1082, Nr 102,poz.1116 , Dz.U.145 poz.1623,z 2002 roku nr 41 poz.363 i 365 ,nr 74 poz.676 , nr 156 poz 1300 nr 113 poz 984 )

RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2003 w wysokości 17 311 668 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2003 w wysokości 17 614 807 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Deficyt budżetu wynosi 303 139 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżacym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 383 139 zł i rozchody z budżetu gminy w kwocie 80 000 zł zgodnie z zał.nr 3

§ 2

1. Dochody ustalone w § 1, ust. 1 obejmują :

a/ dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 1 195 420zł zgodnie z załącznikiem nr 4

b/ dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administr.rządowej oraz na podst.umów z jedn.samorządu terytorialnego /powiat/ w wysokości 20 020 zł zgodnie z załącznikiem nr5

c/ dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zgodnie z załacznikiem nr 6 110 000 zł

2. Wydatki ustalone w § 1, ust. 2 obejmują :

a/ wyodrębnioną kwotę na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 1 195 420 zł zg. z załacznikiem nr 4

b/ wyodrębnioną kwotę na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie umów z jednostkami administracji samorządowej w wysokości 20 020 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

c/ wyodrębnioną kwotę na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 110 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3

Z wydatków ustalonych w § 1, ust. 2 przeznacza się na :

1/ wydatki bieżące kwotę 13 586 155 zł w tym: a/wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 7 989 621 zł b/ dotacje w wysokości 852 819 zł c/ obsługę długu publicznego 116 000 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 4 028 652 zł zgodnie z zał.nr 7

§ 4

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji udzielonych:

1.dla instytucji kultury w wysokości 282 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

2.dla sfinansowania zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysok. 40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

3.dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

a/ ze starostwem powiatowym w wysokości 276 797 zł

b/ z samorządem województwa w wysokości 12 000 zł

c/ ze Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w wysokości 240 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 30 000 zł

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków :

1. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12

2. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 8

Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9

Upoważnia się Wojta Gminy do :

1.zaciągania długu w wysokości 220 000 zł oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 000 zł zgodnie z uchwalonymi przychodami i rozchodami budżetu .

2.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku do wysokości : 800 000 zł

§ 10

Przyjmuje się prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się wójta do przedłożenia Radzie Gminy :

a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2003 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .

b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003 r. - w terminie do dnia 31 marca 2004 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2 003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
RABA WYŻNA

MARIAN WOJDYŁA


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
357KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
148KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2005 11:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie