Budżet 2004 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA XVII /152/2004
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 09 lutego 2004 rokuNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9, lit d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591,zmiany:Dz.U z 2002 nr 23 poz.220.nr 62 poz.558,nr 113 poz.984,nr 214 poz.1806, z 2003 nr 80 poz.717,nr 162 poz 1568 ), oraz art. 109, art. 124 ust.1 i 2, art.128 ust.2,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz 148 zmiany : Dz. U nr 65 poz.594 , nr 96, poz.974, nr 166, poz.1611, nr 189,poz.1851 )
RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 16 420 631 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 15 870 538 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 550 093 zł
zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek
4. Ustala się rozchody z budżetu gminy w kwocie 550 093 zł
zgodnie z zał.nr 3


§ 2


1. Dochody ustalone w § 1, ust. 1 obejmują :
a/ dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji
rządowej w wysokości 812 860 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
b/ dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jedn.samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
c/ dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości zgodnie z załacznikiem nr 6 110 000 zł
2. Wydatki ustalone w § 1, ust. 2 obejmują :
a/ wyodrębnioną kwotę na realizację zadań zleconych w zakresie
administracji rządowej w wysokości 812 860 zł zgodnie z załacznikiem nr 4
b/wyodrębnioną kwotę na realizację zadań wynikających z porozumień
z organami administracji rządowej oraz na podstawie umów z jednostkami
administracji samorzadowej w wysokości 574 518 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

c/ wyodrębnioną kwotę na realizację gminnego programu przeciwdziałania
alkoholizmowi w wysokości 110 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6


§ 3


Z wydatków ustalonych w § 1, ust. 2 przeznacza się na :
1/ wydatki bieżące kwotę 13 850 168 zł w tym:
a/wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 8 506 409 zł
b/ dotacje w wysokości 1 010 130 zł
c/ obsługę długu publicznego 110 000 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości 2 020 370 zł zgodnie z zał.nr 7


§ 4


Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji udzielonych:
1.dla instytucji kultury w wysokości 305 000 zł zgodnie z azłącznikiem nr 8
2.dla sfinansowania zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysok. 40 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
3.dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane przez
a / Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w wysokości 90 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10


§ 5


1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 50 000 zł


§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11


§ 7


Ustala się plan przychodów i wydatków :
1. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12
2. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 8


Upoważnia się Wojta Gminy do :
1. spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 550 093 zł zgodnie z uchwalonym rozchodami budżetu gminy .
2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku do wysokości : 500 000 zł
3.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami


§ 9


Przyjmuje się prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 14


§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się wójta do przedłożenia Radzie Gminy :
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 r. - w terminie do dnia 31 marca 2005 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .


§ 11


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RABA WYŻNA
MARIAN WOJDYŁA


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3uchwały
25‑07‑2005 12:00:00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2005 11:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie