Dzierżawa/sprzedaż ruchomych składników mienia gminnego


Sprzedaż autobusu szkolnego

28‑04‑2022 10:52:55

Raba Wyżna, dnia 26.05.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: Sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Raba Wyżna tj. pojazdu: CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego gminy z dnia 28.04.2022 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Sobczyk Dominik Usługi Transportowe Socar II, Jodłowa 24, 28-300 Staszów, której przyznano 100,00 pkt.

 

Streszczenie i ocena ofert

Lp.

Nazwa i adres

Cena oferty

1

Sobczyk Dominik Usługi Transportowe Socar II, Jodłowa 24, 28-300 Staszów, cena oferty:

35.178,00 zł brutto

(28.600,00 zł netto).

2

Sikora Stanisław Transport Handel Hurtowy i Detaliczny Harkabuz, Harkabuz 30, 34-721 Raba Wyżna,

30.873,00 zł brutto

(25.100,00 zł netto).

 

W przeprowadzonym postępowaniu złożono dwie ważne oferty, obydwie w cenie wyższej od ceny wywoławczej. Wybrano ofertę z najwyższą ceną sprzedaży.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Raba Wyżna, dnia 10.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 pkt. 2 i § 12 oraz w zw. z § 13 Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego własnością Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2009 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy, Wójt Gminy Raba Wyżna wydłuża termin składania ofert w przetargu z dnia 28.04.2022 r. wprowadzając jednocześnie do ogłoszenia następujące zmiany.

Pkt. 2 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

Miejsce i termin przeprowadzenia otwarcia ofert.

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Sala Konferencyjna (pokój nr 1-07, obok Sekretariatu Wójta Gminy), 25.05.2022 r., godz.: 09:05

Pkt. 5 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

Wysokość wadium

Ustala się wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł). Wadium należy wnieść wyłączenie w formie pieniądzu na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej pod numerem 18 8815 0002 0000 0000 0260 0003 w treści ,,Pojazd Cacciamali Iveco”. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Zaleca się, aby dowód wpłaty wadium został dołączony do oferty.

Pkt. 8. Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego (wraz z podaniem nazwy i adresu siedziby Wykonawcy) i opisanej w następujący sposób:

,,Sprzedaż autobusu będącego własnością Gminy Raba Wyżna
Pojazd CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4 o nr rejestracyjnym KNT 3CC2
Nie otwierać przed dniem 25.05.2022 r., godz. 09:05”

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wg wzoru załącznika nr 1) składać należy w miejscu: Sekretariat Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w terminie do 25.05.2022 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2022 r. w Sali konferencyjnej (pokój nr 1-07 obok Sekretariatu Wójta Gminy) o godz. 09:05, pod warunkiem że w postępowaniu zostaną złożone oferty.

Oferta jest wiążąca do 30 dni  od dnia złożenia oferty.

Organizator przetargu na sprzedaż pojazdów objętych niniejszym ogłoszeniem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pozostałe zapisy ogłoszenia bez zmian.

 

Z poważaniem

Andrzej Dziwisz

 

Raba Wyżna, dnia 28.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 i § 12 oraz w zw. z § 13 Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego własnością Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2009 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy

 

WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA PRZETARG W CELU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41
e-mail: urzad@rabawyzna.pl,

2. Miejsce i termin przeprowadzenia otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Sala Konferencyjna (pokój nr 1-07, obok Sekretariatu Wójta Gminy), 13.05.2022 r., godz.: 09:05

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątku ruchomego objęte niniejszym ogłoszeniem:
Teren Szkoły Podstawowej w Skawie, wyłącznie, po uprzednim zgłoszeniu chęci obejrzenia – kontakt p. mgr. Małgorzata Szklarz, tel. 182671006, email: programyzeas@rabawyzna.edu.pl

4. Rodzaj, typ i ilość składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:
Pojazd (1 szt.):

        1. marka, model: CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4;
        2. numer rejestracyjny: KNT 3CC2;
        3. data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.2008 roku;
        4. rodzaj pojazdu: AUTOBUS;
        5. rok produkcji: 2008, przebieg odczytany: 254.694 km
        6. największy dopuszczalny nacisk osi: 66,64 kN;
        7. maksymalna masa całkowita: 10000 kg;
        8. masa własna: 7025 kg;
        9. kategoria pojazdu: M3;
        10. liczba osi: 2;
        11. maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 3500 kg;
        12. maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca 750 kg;
        13. dane silnika: 5880,00 cm3; 160,00 kW; D;
        14. liczba miejsc siedzących: 38;
        15. liczba miejsc stojących: 3


5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce wniesienia:
Nie przewiduje się wniesienia wadium.

6. Cena wywoławcza:
30.750,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 zł) wraz ze stawką VAT 23%). Oferty z ceną mniejszą, niż cena wywoławcza zostaną odrzucone.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego (wraz z podaniem nazwy i adresu siedziby Wykonawcy) i opisanej w następujący sposób:

,,Sprzedaż autobusu będącego własnością Gminy Raba Wyżna
Pojazd CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4 o nr rejestracyjnym KNT 3CC2
Nie otwierać przed dniem 13.05.2022 r., godz. 09:05”

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wg wzoru załącznika nr 1) składać należy w miejscu: Sekretariat Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w terminie do 13.05.2022 r. do godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2022 r. w Sali konferencyjnej (pokój nr 1-07 obok Sekretariatu Wójta Gminy) o godz. 09:05, pod warunkiem że w postępowaniu zostaną złożone oferty.

Oferta jest wiążąca do 30 dni  od dnia złożenia oferty.

Organizator przetargu na sprzedaż pojazdów objętych niniejszym ogłoszeniem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Z wzorem umowy sprzedaży można zapoznać się w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. 1-11 oraz poprzez zgłoszenie wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej.

10. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od otwarcia przetargu.

                                

Wójt Gminy

Andrzej Dziwisz

Poniżej wzór formularza ofertowego oraz treść ogłosznie w pilku .pdf

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  23‑08‑2019 13:45:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  23‑08‑2019 13:45:43
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 08:41:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie