Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.627.2020.KrK

18‑06‑2024 12:09:03

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 1580/2 o pow. 0,0352 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 1580/1), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 – 9+650,48 – etap II”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17 sierpnia 2020 r.

Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz aktu własności ziemi nr 34/77 ustalono, że przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność małżonków Pana Wojciecha Sularz (syna Franciszka i Ludwiki), zmarłego w 1986 r. i Pani Heleny Sularz (córki Franciszka i Barbary), zmarłej w 1992 r. Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.125.2018.KrK

18‑06‑2024 08:26:08

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 3012/2 o pow. 0,0206 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3012), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa, w miejscowości Skawa”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 29 września 2017 r.

Z treści księgi wieczystej nr NS1T/00038461/8 wynika, że współwłaścicielem ww. nieruchomości w udziale 2/32 części pozostawała Pani Helena Filas (córka Andrzeja i Marii), zmarła w 1985 r. Po zmarłej nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu
poświadczenia dziedziczenia po zmarłej.

Ponadto nie ustalono adresów pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.446.2017.KrK

18‑06‑2024 07:39:29

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym udziału w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 3392/4 o pow. 0,0080 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3392/2, która wydzieliła się z działki ewid. nr 3392), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa, w miejscowości Skawa”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 28 sierpnia 2014 r. Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz treści księgi wieczystej nr NS1T/00079407/1, ustalono, że współwłaścicielami ww. nieruchomości pozostawali:

  • w udziale 5/60 części Pani Stefania Bieniek (córka Wojciecha i Anny), zmarła w 1986 r.,
  • w udziale 3/60 części Pan Tomasz Skawski (syn Józefa i Agnieszki), zmarły w 2001 r.,
  • w udziale 3/60 części Pani Władysława Sularz (córka Franciszka i Wiktorii), zmarła w 2021 r.,
  • w udziale 1/72 części Pan Stanisław Kołodziej (syn Franciszka i Stanisławy), zmarły w 2024 r.

Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11‑06‑2024 08:45:16

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572),

z a w i a d a m i a m

iż w postępowaniu wszczętym na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035
Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie projektowanej
elektroenergetycznej sieci kablowej SN na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Raby
w miejscowości Sieniawa, błędnie powiadomiono strony postępowania. Stroną postępowania
w niniejszym postępowaniu jest Inwestor oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z powyższym właściciele działek
nr 1230/2, 2235/1, 3635/6, 2236/4, 1032/8 obręb 0007 Sieniawa, j.ewid. 121111_2 Raba Wyżna, tracą
status stron postępowania.

Dokumentacja w sprawie prowadzonego postępowania znajduje się w siedzibie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Dział Zgód Wodnoprawnych,
ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko. Dopuszcza się możliwość osobistego zapoznania się z zebranym
materiałem jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem
prowadzącym sprawę. Sprawę prowadzi Nadia Warzecha: numer telefonu 609 060 330, adres e-mail:
nadia.warzecha@wody.gov.pl.

Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Obwieszczenie wywieszono w dniu: 11.06.2024

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Specjalista
Monika Łazarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

20‑05‑2024 09:27:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20.05.2024 r., w sprawie wydania decyzji ustlającej środwiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑04‑2024 12:32:21
Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

02‑04‑2024 13:38:34
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

14‑03‑2024 12:00:17

OBWIESZCZENIE
         


Na podstawie art. 30, art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),
w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), Wójt Gminy Raba Wyżna w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego z wniosku Zarządu Powiatu Nowotarskiego działającego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,


podaje do publicznej wiadomości

informacje o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.

Jednocześnie Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że:
1.    Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”, zostało wszczęte na wniosek złożony do tut. Urzędu w dniu 11.07.2022 r., przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego działający poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, (obwieszczenie o wszczęciu postepowania z dnia 30.09.2022r.).
Przedmiotem decyzji będzie ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia obejmującego przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna- Podwilk, na odcinku od km 8+800 do km 10+043 o łącznej długości około 1243 m.
W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2.    Organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Raba Wyżna, natomiast organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Ponadto, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
3.    Każdy ma prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie (a zwłaszcza z treścią wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniami tut. Organu, treścią złożonego raportu, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniem) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dniowym tj. od dnia 14.03.2024 r.  do 15.04.2024 r.
4.    Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej – Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 34-721 Raba Wyżna 41 (p. 3-02) w godzinach pracy Urzędu, w terminie określonym powyżej.
5.    Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, e-mail: urzad@rabawyzna.pl.
6.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raba Wyżna.
7.    Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Raba Wyżna.
8.    Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego
w pkt. 3 pozostaną bez rozpatrzenia.
9.    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Podsarnia.
10.     Upublicznienie następuje od dnia 14.03.2024 do dnia 15.04.2024 r.
 


Wójt Gminy Raba Wyżna
                 /-/
 mgr Andrzej Dziwisz

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

13‑03‑2024 11:43:34
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13.03.2024 r., postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 stwierdzającego dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000585532, do udziału w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego

18‑01‑2024 09:58:48

W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 66 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2024 12:12:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie