Budżet 2005 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA nr XXVIII /235/ 2005
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 27 stycznia 2005 rokuNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9, lit c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust.1 , 2,3,4,4a, art.128 ust.2, art.134 ust.4 ,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz 148 z późn.zmianami )
RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 20 117 018 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 19 694 410 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 422 608zł
którą przeznacza się na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek
i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
5. Ustala się rozchody z budżetu gminy w kwocie 822 608 zł zgodnie z zał.nr 4


§ 2


1. Dochody ustalone w § 1, ust. 1 obejmują :
a/ dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji
rządowej w wysokości 2 583 790 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
b/ dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jedn.samorządu terytorialnego w wysokości 200 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6
c/ dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zgodnie z załacznikiem nr 7 120 000 zł
d/ środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
pozyskanych z funduszy strukturalnych w wysokości 641 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Wydatki ustalone w § 1, ust. 2 obejmują :
a/ wyodrębnioną kwotę na realizację zadań zleconych w zakresie
administracji rządowej w wysokości 2 583 790 zł zgodnie z załacznikiem nr 5
b/wyodrębnioną kwotę na zadania realizowane na podstawie porozumieńz jedn.samorządu terytorialnego w wysokości 346 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
c/ wyodrębnioną kwotę na realizację gminnego programu przeciwdziałania
alkoholizmowi w wysokości 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
d/ wyodrębnioną kwotę na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 8 641 000 zł


§ 3


Z wydatków ustalonych w § 1, ust. 2 przeznacza się na :
1/ wydatki bieżące kwotę 16 681 895 zł
w tym:
a/wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 9 404 228 zł
b/ dotacje w wysokości 843 045 zł
c/ obsługę długu publicznego 165 000 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości 3 012 515 zł zgodnie z zał.nr 9


§ 4


Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji udzielonych:
1.dla instytucji kultury w wysokości 315 000 zł zgodnie z azłącznikiem nr 10
2.na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego działających zgodnie
z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 90 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11


§ 5


Ustala się wydatki z budżetu gminy z tytułu wpłat
dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane przez
a / Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w wysokości 70 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12


§ 6


1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 50 000 zł

§ 7


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13


§ 8


Ustala się plan przychodów i wydatków :


1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14


§ 9


Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem
nr 15


§ 10


Upoważnia się Wojta Gminy do :
1. spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 822 608 zł zgodnie z uchwalonym rozchodami budżetu gminy .
2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku do wysokości 400 000 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku do wysokości : 700 000 zł
4.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .


§ 11


Przyjmuje się prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 16


§ 12


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się wójta do przedłożenia Radzie Gminy :
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 r. - w terminie do dnia 31 marca 2006 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .


§ 13


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RABA WYŻNA
MARIAN WOJDYŁA


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2005 11:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie