Budżet 2006 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA nr XLII /315/ 2005
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9, lit c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 110 ,art. 116, art. 124 ust.1 , 2, 4, , art.128 ust.2, art.134 ust.4 ,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz 148 z późn.zmianami )

RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 22 642 215 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 23 081 197 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 438 982 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 652 051 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

5. Ustala się rozchody z budżetu gminy w kwocie 1 213 069 zł zgodnie z zał.nr 4

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 5 .
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 4

Ustala się
1) dochody i wydatki na programy i projekty ze środków pozyskanych z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.
2) wydatki majatkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 4 088 923 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.
3) zaktualizowane limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 5

Ustala się wydatki z budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 344 380 zł zgodnie z załacznikiem nr 11 .
2) na sfinansowanie zadan zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągniecia zysku - prowadzacym działalność pożytku publicznego na łaczną kwotę 115 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 6

Tworzy się :
1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł
2. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków :
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków :
1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14 .

§ 9

Upoważnia się Wojta Gminy do :

1. zaciągnięcia długu z tytułu zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów w kwocie z załącznika nr 3, z której obciązenia w poszczególnych latach nie będą przekraczać prognozowanych wielkości zadłużenia z załącznika nr 15.
2.spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.
3.zaciągnięcia zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w kwotach nie wyższych niż limity z załącznika nr 10.
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do wysokości 700 000 zł
.5.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006 , przyjmuje się Prognozę Spłaty Długu Publicznego zgodnie z załacznikiem nr 15 .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się wójta do przedłożenia Radzie Gminy :
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006r. - w terminie do dnia 31 marca 2007 roku w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RABA WYŻNA

MARIAN WOJDYŁA


BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2006 ROK
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2006 rok wynoszą 22 642 215 zł. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 1 213 069 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2002 -2005 a przypadających do spłaty w roku 2006. Na pokrycie niedoboru budżetowego planuje się zaciągnięcie w 2006 roku kredytu w wysokości 1 652 051 zł .
Załącznik nr 1 przedstawia prognozowane dochody budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł dochodów

Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  28‑03‑2007 11:56:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  28‑03‑2007 11:56:20
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2007 11:56:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie