Rada Gminy, Komisje

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji.

Uczestnicy obrad sesji
Rady Gminy Raba Wyżna

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Raba Wyżna są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
W razie uczestniczenia w sesji Rady Gminy Raba Wyżna, Państwa dane osobowe będą przetwarzane i upubliczniane (w tym wizerunek) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy, 34-721Raba Wyżna 41.  Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod.ug@rabawyzna.pl.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zasady jawności działania organów gminy oraz wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na mocy ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności na mocy art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, radni Rady Gminy Raba Wyżna oraz inne upoważnione osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora.

W granicach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych – w razie uczestnictwa w sesji rady gminy – wynika z realizacji obowiązku ustawowego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz  przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwum.  
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Administrator Danych Osobowych

 

Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2018 08:16:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie