NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Informacja z przeprowadzonego naboru

02‑11‑2020 14:43:36

SG.2110.1.2020
Raba Wyżna, dnia 2.11.2020 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy:
młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 55/2055 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 19 października 2020 roku  w dniu 30 października br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości.

Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło 6 kandydatów. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat Michał Krauzowicz zamieszkały w Rabie Wyżnej  uzyskał najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat Michał Krauzowicz uzyskał łącznie 29 punkty na 40 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydat uzyskał 13 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydat wykazał determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarował wymaganą dyspozycyjność i otrzymał 16 pkt.
Pozostałe cztery kandydatki w kolejności wg uzyskanych punktów:
- Kamila Kołodziej,
- Sylwia Kuczaj,
- Sylwia Skawska,
- Aneta Karkula.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

12‑10‑2020 12:56:28

SG.2110.1.2020

WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy: 
młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości 
liczba etatów: 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu,
7) znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o rachunkowości i finansów publicznych, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych.  
8) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9) wymagane co najmniej średnie wykształcenie.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a/ prawo jazdy kat. B,
b/ znajomość języków obcych,
c/ umiejętność pracy w zespole,

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
Pełnienie obowiązku kasjera oraz obsługa kasowa gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i opracowanymi przez Skarbnika Gminy zasadami dotyczącymi rachunkowości, a w tym w szczególności;
- wypłata świadczeń z opieki społecznej wg przedłożonych list,
- wypłata rachunków gotówkowych oraz delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych jednostek
budżetowych gminy,
- przyjmowanie wpłat i opłat lokalnych dotyczących wpływów na dochody gminy,
- sporządzanie raportów kasowych przychodów i rozchodów do wszystkich kont bankowych gminy,
- prowadzenie stałego pogotowia kasowego,
- pełna obsługa terminala płatniczego, m.in. przyjmowanie wpłat, sporządzanie raportów oraz 
ich kopii,
- wykonywanie przelewów do 15 tysięcy zł, po sprawdzeniu planu finansowego oraz dokonaniu 
kontroli formalno-rachunkowej,
- dokonywanie terminowej zapłaty faktur i rachunków bezgotówkowych za pomocą przelewów.
- sporządzanie deklaracji podatkowych Pit-R,
- prowadzenie całokształtu zadań związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo
Pożyczkowej,
- przygotowywanie dokumentów do archiwum,
- współpraca z Kierownikiem Referatu w zakresie bieżących spraw prowadzonych na stanowisku pracy,
- wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Skarbnika oraz Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko, którego nabór dotyczy (list motywacyjny),
- podpisany krótki życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (curriculum vitae),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje (kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
Podpisane oświadczenia:
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 23 października 2020 r.  do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, 
pocztą na adres: Urząd Gminy, 34‑721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2020 r. o godz. 14:30.

6. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie. 
4) termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 30 października (piątek) na godzinę 12.00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze.
5) informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy, 
2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1  etatu, 
3)  stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
4) informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze, 
5) wysokość minimalna wynagrodzenia zasadniczego na oferowanym stanowisku będzie wynosić nie mniej niż 3.000,00 zł. brutto (zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
6)używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), 
7) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie, 
8) oświetlenie naturalne i sztuczne, 
9) reprezentacja urzędu, 
10) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 


Raba Wyżna, dnia 12.10.2020r.
   
                             Wójt Gminy Raba Wyżna

                                     mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑11‑2020 14:44:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive