Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dane dotyczące zasad udzielania pomocy w postaci dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

01‑04‑2015 10:28:00

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu oraz zdaniu przez młodocianego odpowiednio egzaminu czeladniczego (jeżeli młodociany był zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem) lub egzaminu zawodowego (jeżeli młodociany był zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem) albo po ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz zdaniu przez młodocianego egzaminu zgodnie z przepisamia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis przyznawaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 

Wysokość kwoty dofinansowania wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,

3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, wynosi do 10 000 zł.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopie dokumentów pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (§ 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu lub odpowiednio § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu),

 2. Kopię umowy o pracę lub świadectwa pracy instruktora praktycznej nauki zawodu (w przypadku, gdy funkcję tę pełniła inna osoba niż pracodawca),

 3. Kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 5. Kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,

 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 8. Fakultatywnie - Oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przygotowaniem zawodowym młodocianego ucznia oraz refundacji otrzymanej z OHP,

 9. Oświadczenie pracodawcy dotyczące statusu rzemieślnika.

Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

 

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm.),

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),

 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm),

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Stawczyk
email: przetargi@rabawyzna.pl
, w dniu:  07‑09‑2012 14:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2019 09:12:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive