NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

20‑02‑2024 12:41:47

Znak: SG.2110.1.2024

Raba Wyżna, 20.02.2024 r.

 

Termin drugiej części naboru został ustalony w ogłoszeniu o naborze na dzień 26 lutego 2024 r.  (poniedziałek) w Urzędzie Gminy, Raba Wyżna 41 o godzinie 10:00 - test kwalifikacyjny dla wszystkich kandydatów, oraz rozmowy kwalifikacyjne z każdym kandydatem indywidualnie według następującej listy:

godzina

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

10:40

Barbara

Dunaj

Lipnica Wielka

11:00

Monika

Jurczak

Raba Wyżna

11:20

Karolina

Krauzowicz

Harkabuz

11:40

Magdalena

Kurek

Rokiciny Podhalańskie

12:00

Grażyna

Niedźwiedź

Spytkowice

12:20

Tomasz

Oprzędkiewicz

Raba Wyżna

12:40

Agata

Śmiech-Zborek

Bukowina-Osiedle

 

Niestawienie się w wyznaczonym terminie kandydatów będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Z up. Wójta

mgr Rafał Grygorowicz

Zastępca Wójta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze

16‑02‑2024 11:48:36

Wójt Gminy Raba Wyżna
34-721 Raba Wyżna 41

Raba Wyżna, 16.02.2024 r.
SG.2110.2.2024


Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze

W związku z zaistniałą okolicznością na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 4.03.2022 r.) oraz ust. 6 pkt 6 ogłoszenia naboru, Wójt Gminy unieważnia ogłoszony w dniu 29.01.2024 r. nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej z siedzibą w Rabie Wyżnej.


Wójt Gminy Raba Wyżna
mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko pracy: referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

29‑01‑2024 13:46:19

SG.2110.1.2024

WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41, 34-721 Raba Wyżna)
Stanowisko pracy: referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
liczba etatów: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
7) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego; o samorządzie gminnym; instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i RODO,
8) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9) wymagane wykształcenie co najmniej średnie,
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
11) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) prawo jazdy kat. B,
b) znajomość języków obcych,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) znajomość podstawowych zasad obiegu dokumentów w administracji,
e) wykształcenie branżowe.

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
* prowadzenie ewidencji akt przechowywanych w archiwum zakładowym urzędu gminy,
* porządkowanie akt w archiwum zakładowego urzędu gminy,
* prowadzenie rejestrów i dokonywanie pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwalnych,
* inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
* przejmowanie, udostępnianie, wypożyczanie akt z archiwum zakładowego urzędu gminy,
* przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Narodowego,
* przygotowywanie akt do przekazanie na makulaturę,
* przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko, którego nabór dotyczy (list motywacyjny),
* podpisany krótki życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (curriculum vitae),
* podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
* kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
Podpisane oświadczenia:
* oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru,
* oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
* oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 19 lutego 2024 r.  do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy, 34-721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 14:30.

6. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie,
4) termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 26 lutego (poniedziałek) na godzinę 10:00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze,
5) informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) Wójt Gminy może unieważnić nabór na każdym etapie.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy,
2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1/2 etatu,
3) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
4) informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze,
5) wysokość wynagrodzenia zasadniczego na oferowanym stanowisku będzie wynosić między 5000 zł a 6400 zł brutto (dla pełnego etatu) w zależności od wykazanego doświadczenia (zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16.12.2019 roku z późn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
7) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie,
8) oświetlenie naturalne i sztuczne,
9) reprezentacja urzędu,
10) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
11) z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Raba Wyżna, dnia 29.01.2024 r.
   
Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz           

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru

17‑01‑2023 15:22:43

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- podinspektor d/s obsługi podmiotów gospodarczych, pożarnictwa i stowarzyszeń.

 

Znak: SG.2110.1.2023

Raba Wyżna, 17.01.2023 r.

 

Termin drugiej części naboru został ustalony w ogłoszeniu o naborze

na dzień 20 stycznia 2023 r.  (piątek) w Urzędzie Gminy, Raba Wyżna 41,

o godzinie 10:00 - test kwalifikacyjny dla wszystkich kandydatek, oraz rozmowy kwalifikacyjne z każdą kandydatką indywidualnie według następującej listy:

godzina

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

10:20

Magdalena

Antosz

Raba Niżna

10:40

Monika

Grysiewicz

Bukowina-Osiedle

11:00

Ewa

Kowalska

Rabka-Zdrój

 

Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydatki będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Rafał Grygorowicz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: podinspektor ds. środków pomocowych

17‑08‑2022 14:18:27

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

34-721 Raba Wyżna 41

 

Raba Wyżna, dnia 17.08.2022 r.

Znak: SG.2110.2.2022

 

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: podinspektor ds. środków pomocowych

 

            Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 35/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 2 sierpnia br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko podinspektor ds. środków pomocowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Joanna Bubis uzyskała najlepszy wynik i otrzymała łącznie 34 punkty na 40 możliwych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

mgr Rafał Grygorowicz

Zastępca Wójta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Informatyk

29‑03‑2022 15:48:23

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna 41

Raba Wyżna, dnia 29.03.2022 r.
Znak: SG.2110.1.2022

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Informatyk

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 9/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 4 marca 2022 roku w dniu 29 marca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko informatyka.

    W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego po rezygnacji z udziału w naborze na wolne stanowisko informatyka przez Pana Michała Ziembę, uzyskał najwięcej punktów tj. 29 punktów na 40 możliwych - kandydat Robert Lipkowski zamieszkały w Pieniążkowicach.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydat wykazał determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarował wymaganą dyspozycyjność.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy

22‑02‑2022 11:47:22

SG.2110.1.2022


WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy:
Informatyk
liczba etatów: 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
7) znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
8) umiejętności:
- systemy operacyjne Windows 10, 11 - bardzo dobra znajomość,
- systemy linux - dobra znajomość,
- podstawowa obsługa baz danych w szczególności: MSSQL, Firebird, Postgress,
- umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych i systemowych w IT,
- podstawowe umiejętności w technologiach webowych PHP,js, css, html,
- umiejętności obsługi systemów CMS (w szczególności Joomla, Wordpress),
- dobra znajomość pakietów biurowych (Ms Office, LibreOffice ),
- znajomość podstawowa rozwiązań MS Server ,
- znajomość urządzeń i protokołów sieciowych LAN,
9)    wymagane co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe informatyczne.

2.    Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) prawo jazdy kat. B,
b) znajomość języków obcych,
c) doświadczenie na podobnym stanowisku w tym: obsługa urządzeń wykorzystywanych w sieciach komputerowych, umiejętność  projektowania i wykonania prostych sieci komputerowych, dokonywania prostych napraw w urządzeniach komputerowych, posługiwanie się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,  
d) umiejętność pracy w zespole.

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
- planowanie rozwoju systemów informatycznych i techniki biurowej Urzędu Gminy,
- koordynacja wdrożeń nowych generacji urządzeń bazy komputerowej oraz oprogramowania Urzędu Gminy,
- prowadzenie oraz zapewnienie kompleksowego serwisu napraw, oraz konserwacji urządzeń systemów informatycznych, urządzeń techniki biurowej i łączności,
- instalacja programów i nadzór nad ich prawidłowym działaniem,
- skuteczne zabezpieczenie baz i ich oprogramowania,
- wykonywanie kopii danych i oprogramowania,
- prowadzenie dokumentacji oprogramowania,
- administrowanie siecią komputerową,
- kontrola wykorzystywania oprogramowania pod kątem przestrzegania legalności i warunków eksploatacji,
- projektowanie i wdrażanie serwisów internetowych na potrzeby Urzędu Gminy samodzielnie lub z podmiotami zewnętrznymi,
- prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- obsługa i nadzorowanie pracy powierzonych dla Urzędu Gminy sprzętu i oprogramowania lub koordynowanie tej pracy przez podmioty zewnętrzne,
- szkolenie pracowników w zakresie wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- opracowanie planów finansowych dla zadań określonych w zakresie czynności,
- koordynowanie działań w zakresie wdrażania wspólnych projektów IT z jednostkami gminy lub podmiotami zewnętrznymi,
- wykonywanie zadań zleconych przez Informatyka UG,
- inne czynności wynikające z zakresu zadań informatycznych realizowanych przez Urząd Gminy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko, którego nabór dotyczy (list motywacyjny),
- podpisany krótki życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (curriculum vitae),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje (kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
Podpisane oświadczenia:
1) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru,
2) oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).


5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 18 marca 2022 r.  do godz. 13:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy,
pocztą na adres: Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyka lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 13:30.


6.    Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną (jeśli wyrażą taką potrzebę w trakcie aplikacji).
4) termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 29 marca na godzinę 10.00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze. Kandydaci mogą zgłosić szczególne potrzeby dotyczące II etapu procesu rekrutacji najpóźniej do 2 dni przed jego terminem  (np. test kwalifikacyjny w druku powiększonym).
5) informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ w formie dostępnego pliku .pdf oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.


7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy,
2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu,
3) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
4) informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze,
5) wysokość minimalna wynagrodzenia zasadniczego na oferowanym stanowisku będzie wynosić nie mniej niż 3.700,00 zł. brutto (zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
6) używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
7) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie,
8) oświetlenie naturalne i sztuczne,
9) reprezentacja urzędu,
10) Istnieje możliwości dostosowania stanowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. komputer wyposażony w narzędzia systemowe lupa i narrator, pętla indukcyjna, zainstalowanie dodatkowej lampki.)

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy: bip.rabawyzna.pl zakładka "Dostępność-> Deklaracja dostępności"
Raba Wyżna, dnia 22.02.2022r.

Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru

23‑12‑2021 11:15:35

SG.2110.2.2021
Raba Wyżna, dnia 22.12.2021 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości.

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 62/2021 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 grudnia 2021 roku w dniu 22 grudnia br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiły 2 kandydatki. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydatki mogły otrzymać 1 punkt.  Przewodnicząca Komisji poinformowała ustnie kandydatki o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatek na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Zofia Bielarczyk zamieszkała w Rabie Wyżnej uzyskała najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Kandydatka:
Zofia Bielarczyk uzyskała łącznie 37 punktów na 40 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego Kandydatka uzyskała 19 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 18 pkt.

Kandydatka Marta Cieślak uzyskała wynik łącznie 33 pkt.

 
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Z up. Wójta
mgr Beata Kalemba
Skarbnik

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

20‑12‑2021 15:27:41

Znak: SG.2110.2.2021

Raba Wyżna, 20.12.2021 r.

Termin drugiej części naboru został ustalony w ogłoszeniu o naborze na dzień 22 grudnia 2021 r.  (środa) w Urzędzie Gminy, Raba Wyżna 41 o godzinie 12.00 – test kwalifikacyjny dla wszystkich kandydatek, oraz rozmowy kwalifikacyjne z każdą kandydatką indywidualnie według następującej listy:

 

godzina

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

12.30

Zofia

Bielarczyk

Raba Wyżna

12.50

Marta

Cieślak

Raba Wyżna

 

Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze. 

 

Przewodnicząca Komisji 

     mgr Beata Kalemba

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2024 12:45:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie