NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Nabór na stanowisko młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac

01‑04‑2021 09:57:59

SG.2110.1.2021
Raba Wyżna, 1.04.2021 r.
Wójt Gminy Raba Wyżna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy: młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac,
liczba etatów: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  3.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  7. znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o rachunkowości i finansów publicznych, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych.  
  8. biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
  9. wykształcenie wyższe: o kierunku rachunkowość budżetowa lub kurs podstaw rachunkowości.
 2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
  1. prawo jazdy kat. B,
  2. znajomość języków obcych,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych z godnie z ustawą o rachunkowości, klasyfikacją budżetową oraz ustalonymi zasadami dotyczącymi rachunkowości opracowanymi przez Skarbnika Gminy a w tym w szczególności:
  • księgowanie i uzgadnianie realizacji całokształtu zadań zaliczanych do wydatków jednostki Urząd Gminy, zgodnie z zakładowym planem kont, w tym m.in. ewidencja wykonania i zmian planu, wydatków, zaangażowania, zobowiązań, wyodrębniona ewidencja księgowa zgodnie z wymaganiami dysponentów środków, a także funduszu sołeckiego, wydatków niewygasających, środków trwałych oraz kompletowanie nakładów z podziałem na konkretne inwestycje i sporządzanie dokumentów związanych ze środkami trwałymi takich jak OT, PT, LT,
  • kompletowanie, uzgadnianie i kontrola zgodności dokumentów z wyciągami bankowymi,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności m.in. Rb-50, Rb-28S, Rb-NWS oraz danych potrzebnych do sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,
  • uzgadnianie stanu kont 013, 020, 011 na koniec każdego roku z pracownikiem merytorycznym,
  • uzgodnienie przedłożonej inwentaryzacji z ewidencją księgową. 
  1. Zastępuje w czynnościach stanowisko ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac podczas nieobecności, także w zakresie sporządzania listy płac oraz czynności z tym związanych.
  2. Przygotowywanie dokumentów celem przekazywania do archiwum.
  3. Współpraca z Kierownikiem Referatu w zakresie bieżących spraw  na stanowisku pracy.
  4. Wykonywanie poleceń Wójta, Skarbnika i Kierownika Referatu związanych z bieżących funkcjonowaniem urzędu.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko, którego nabór dotyczy (list motywacyjny),
  2. podpisany krótki życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (curriculum vitae),
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje (kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

Podpisane oświadczenia:

 1. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru,
 2. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 13 kwietnia 2021 r.  do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy,
pocztą na adres: Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac
lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę na platformie ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 14:30.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
  2. oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
  3. spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.
  4. termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 20 kwietnia (wtorek) na godzinę 10.00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze.
  5. informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy,
  2. praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1  etatu,
  3. stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
  4. informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze,
  5. wysokość wynagrodzenia zasadniczego na oferowanym stanowisku będzie wynosić między 3.000 zł a 4800 zł brutto  w zależności od wykazanego doświadczenia (zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
  6. używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  7. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie,
  8. oświetlenie naturalne i sztuczne,
  9. reprezentacja urzędu,
  10. obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  11. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP (bip.rabawyzna.pl) w zakładce "Deklaracja dostępności".
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   
Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru

14‑04‑2021 13:24:41

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac.


Znak: SG.2110.1.2021

Raba Wyżna, 14.04.2021 r.

Termin drugiej części naboru został ustalony w ogłoszeniu o naborze na dzień 20 kwietnia 2021 r.  (wtorek) na godzinę 10.00 – test kwalifikacyjny dla wszystkich kandydatów, oraz rozmowy kwalifikacyjne z każdym kandydatem indywidualnie według następującej listy:

godzina

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

10.30

Marta

Krzysik

Skawa

10.50

Iwona

Kumorowska

Rokiciny Podhalańskie

11.10

Justyna           

Stopa

Żarnówka

Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze.  
 

Przewodnicząca Komisji  
 
(-) mgr Beata Kalemba

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac.

20‑04‑2021 15:07:47

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 15/2021 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 8 kwietnia 2021 roku  w dniu 20 kwietnia br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. księgowości budżetowej przelewów, rachunków i płac.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiły 3 kandydatki. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydatki mogły otrzymać 1 punkt.  Przewodnicząca Komisji poinformowała ustnie kandydatki o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. 
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatek na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Marta Krzysik zamieszkała w Skawie  uzyskała najlepszą ocenę. 

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Kandydatka:
Marta Krzysik uzyskała łącznie 37 punktów na 40 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego Kandydatka uzyskała 19 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 18 pkt. 
Kandydatka Justyna Stopa uzyskała wynik łącznie 25 pkt.
Kandydatka Iwona Kumorowska uzyskała wynik łącznie 25 pkt.
 


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
(-) mgr Beata Kalemba

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy podinspektor ds. zamówień publicznych

30‑12‑2020 15:11:39

SG.2110.2.2020
Raba Wyżna, dnia 30.12.2020 r.

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 69/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 18 grudnia 2020 roku  w dniu 30 grudnia br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło 4 kandydatów. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Kinga Rapacz zamieszkała w Skawie  uzyskała najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Kinga Rapacz uzyskała łącznie 34 punkty na 40 możliwych. W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała 18 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz wiedzą jakie było wymagane dla stanowiska pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 16 pkt.
Pozostali kandydaci wg uzyskanych punktów:
- Joanna Pawlikowska-Orszulak
- Roman Lubaszka uzyskał wynik
- Edyta Wójciak uzyskała wynik

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2021 15:08:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie