NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru

12‑08‑2022 14:57:21

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. środków pomocowych

Znak: SG.2110.2.2022

Raba Wyżna, 12.08.2022 r.

 

Termin drugiej części naboru został ustalony w ogłoszeniu o naborze na dzień 17 sierpnia 2022 r.  (środa) w Urzędzie Gminy, Raba Wyżna 41

o godzinie 10:00 - test kwalifikacyjny dla wszystkich kandydatek,

oraz rozmowy kwalifikacyjne z każdą kandydatką indywidualnie według następującej listy:

godzina

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

10:20

Joanna

Bubis

Rabka-Zdrój

10:40

Ewa

Kowalska

Rabka-Zdrój

 

Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydatki będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze. 

 

Wójt Gminy

mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko podinspektor ds. środków pomocowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

27‑07‑2022 13:52:48

SG.2110.2.2022
WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy:
Podinspektor ds. środków pomocowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy  
liczba etatów: 1 etat

1.    Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz zasad wnioskowania do programów funduszy europejskich,
 8. wymagania: biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 9. wymagane wykształcenie wyższe.

2.    Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. znajomość języków obcych,
 3. znajomość pracy z generatorami wniosków.
 4. umiejętność pracy w zespole.

3.    Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:

 • analiza potrzeb gminy w tym podległych jej jednostek w zakresie realizacji zadań ze środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o środkach pozabudżetowych wykorzysty-wanych na realizacje zadań gminnych;
 • przygotowanie i przedkładanie kierownikowi referatu oraz Wójtowi informacji dot. możliwo-ści finansowania zadań ze środków pozabudżetowych;
 • udzielanie informacji referatom Urzędu Gminy, gminnym jednostkom oraz innym pracowni-kom zaangażowanym w realizację zadań publicznych o możliwościach pozyskania środków wg. zakresu powierzonych zadań oraz współpraca z nimi w ramach przygotowywania i realiza-cji wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami w celu opraco-wania wniosków aplikacyjnych;
 • prowadzenie czynności związanych z merytorycznym i praktycznym przygotowaniem i wy-pełnianiem wniosków aplikacyjnych;
 • współpraca z Kierownikiem referatu w merytorycznym przygotowaniu i realizacji wniosków aplikacyjnych;
 • planowanie, analiza, realizacja oraz monitoring projektów opracowanych w ramach dostęp-nych środków pozabudżetowych;
 • w zakresie realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej sprawdzanie doku-mentów rozliczeniowych pod względem formalnym oraz wykonywanie czynności wynikają-cych z właściwych dokumentów i wytycznych Instytucji Zarządzających;
 • opracowywanie dokumentów programowych oraz ich analiza i monitorowanie;
 • współdziałanie w zakresie finansowego i merytorycznego rozliczania projektów;
 • rozliczanie finansowe i merytoryczne prowadzonych projektów;
 • współdziałanie w zespołach zadaniowych przy realizacji projektów;
 • prowadzenie dokumentacji na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jrwa, po-rządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do archiwum zakładowego,
 • współdziałanie z innymi pracownikami przy realizacji zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
 • wykonywanie poleceń Wójta, jego zastępcy i Kierownika Referatu związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko, którego nabór dotyczy (list motywacyjny),
 • podpisany krótki życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (curriculum vitae),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),

Podpisane oświadczenia:

 1. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru,
 2. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

5.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 12 sierpnia 2022 r.  do godz. 13:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy,
pocztą na adres: Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. środków pomocowych lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 13:30.

6.    Informacje dodatkowe:

 1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
 3. spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną (jeśli wyrażą taką potrzebę w trakcie aplikacji).
 4. termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 17 sierpnia na godzinę 10:00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze. Kandydaci mogą zgłosić szczególne potrzeby dotyczące II etapu procesu rekrutacji najpóźniej do 2 dni przed jego terminem (np. test kwalifikacyjny w druku powiększonym).
 5. informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ w formie dostępnego pliku .pdf oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

7.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy,
 2. praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu,
 3. stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
 4. informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze,
 5. wysokość minimalna wynagrodzenia zasadniczego na oferowanym stanowisku będzie wynosić nie mniej niż 3.700,00 zł. brutto (zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
 6. używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 7. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie,
 8. oświetlenie naturalne i sztuczne,
 9. reprezentacja urzędu,
 10. Istnieje możliwości dostosowania stanowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. komputer wyposażony w narzędzia systemowe lupa i narrator, pętla indukcyjna, zainstalowanie dodatkowej lampki.)

8.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy: bip.rabawyzna.pl zakładka "Dostępność-> Deklaracja dostępności"

Raba Wyżna, dnia 27.07.2022 r.

Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2022 14:59:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie