NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.

27‑02‑2024 12:07:19

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna 41

Raba Wyżna, dnia 27.02.2024 r.
Znak: SG.2110.1.2024

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 5/2024 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16 lutego 2024 r., przeprowadziła 26 lutego II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego dwoje kandydatów Barbara Dunaj (zam. Lipnica Wielka) i Tomasz Oprzędkiewicz (zam. Raba Wyżna) uzyskali najwięcej punktów tj. po 26 na 35 możliwych.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci wykazali się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydaci wykazali determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowali wymaganą dyspozycyjność.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko pracy: referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

29‑01‑2024 13:46:19

SG.2110.1.2024

WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41, 34-721 Raba Wyżna)
Stanowisko pracy: referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
liczba etatów: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
7) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego; o samorządzie gminnym; instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i RODO,
8) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9) wymagane wykształcenie co najmniej średnie,
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
11) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a) prawo jazdy kat. B,
b) znajomość języków obcych,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) znajomość podstawowych zasad obiegu dokumentów w administracji,
e) wykształcenie branżowe.

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
* prowadzenie ewidencji akt przechowywanych w archiwum zakładowym urzędu gminy,
* porządkowanie akt w archiwum zakładowego urzędu gminy,
* prowadzenie rejestrów i dokonywanie pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwalnych,
* inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
* przejmowanie, udostępnianie, wypożyczanie akt z archiwum zakładowego urzędu gminy,
* przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Narodowego,
* przygotowywanie akt do przekazanie na makulaturę,
* przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko, którego nabór dotyczy (list motywacyjny),
* podpisany krótki życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (curriculum vitae),
* podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
* kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
Podpisane oświadczenia:
* oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru,
* oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
* oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 19 lutego 2024 r.  do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy, 34-721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 14:30.

6. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie,
4) termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 26 lutego (poniedziałek) na godzinę 10:00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze,
5) informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) Wójt Gminy może unieważnić nabór na każdym etapie.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy,
2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1/2 etatu,
3) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
4) informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze,
5) wysokość wynagrodzenia zasadniczego na oferowanym stanowisku będzie wynosić między 5000 zł a 6400 zł brutto (dla pełnego etatu) w zależności od wykazanego doświadczenia (zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 16.12.2019 roku z późn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
7) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie,
8) oświetlenie naturalne i sztuczne,
9) reprezentacja urzędu,
10) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
11) z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Raba Wyżna, dnia 29.01.2024 r.
   
Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz           

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  31‑10‑2019 15:04:11
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2024 12:08:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie