Wybory sołeckie 2019


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku (poz. 505), oraz w związku z zarządzeniem wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna na dzień 10 lutego 2019 roku w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle, informujemy, że dane osobowe wyborców, kandydatów i członków komisji przetwarzane są zgodnie z poniższą klauzulą:
Klauzula informacyjna dotycząca wyborców, kandydatów i członków komisji w wyborach sołeckich.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzory dokumnetów do zgłaszania w wyborach sołeckich

10‑01‑2019 12:53:07
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie 6_2019- wzory dokumentow.pdf
10‑01‑2019 12:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
419KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 1- Zgłoszenie kandydata na soltysa.pdf
10‑01‑2019 12:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
529KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 2 -Zgłoszenie kandydata do rady sołeckiej.pdf
10‑01‑2019 12:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
537KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf
10‑01‑2019 12:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
572KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 4 - wykaz osob popierajacych.pdf
10‑01‑2019 12:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zal 6 - Zgłoszenie kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej.pdf
10‑01‑2019 12:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
487KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

09‑01‑2019 13:41:29

Wyciąg z załączników nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 do Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 19. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 20. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
§ 21. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tego sołectwa.
2. Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tego sołectwa.
3. Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
4. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
6. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybieranym na sołtysa lub członka rady sołeckiej) przysługuje osobom spełniającym warunki, o których mowa w ustępach poprzedzających.
§ 22. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każda osoba, która spełnia warunki określone w § 21.
§ 23. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy.
2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.
§ 24. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt, ustalając datę wyborów, miejsce głosowania oraz kalendarz wyborczy.
2. Wójt wyznacza Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich będącego pracownikiem Urzędu Gminy, któremu przysługuje wynagrodzenie ustalane przez Wójta.
3. Wójt powołuje Sołecką Komisję Wyborczą spośród osób uprawnionych do głosowania w składzie 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
4. Jeżeli liczba kandydatów, zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 3, jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt spośród pracowników Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych Gminy.
5. Członkami Sołeckich Komisji Wyborczych nie mogą być osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie na sołtysa lub członka rady sołeckiej oraz osoby będące w stosunku do tych osób: wstępnymi, zstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.
6. Członkom Sołeckich Komisji Wyborczych przysługują zryczałtowane diety w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy, nieprzekraczające środków zaplanowanych w budżecie.
§ 25. 1. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się do Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich. Zgłoszenia może dokonać każdy stały mieszkaniec sołectwa posiadający prawo wyborcze w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
2. Zgłoszenie jest dokonywane, według wzoru określonego przez Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich.
3. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z podpisami osób popierających kandydata.
4. Kandydat na sołtysa winien posiadać poparcie co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1 kandydat do rady sołeckiej winien posiadać poparcie co najmniej 5 osób uprawnionych do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1.
5. Każda z osób, o której mowa w ust. 1 ma prawo zgłosić jednego kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym sołectwie, w którym zgłasza kandydata do rady sołeckiej lub na sołtysa.
§ 26. 1. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich przyjmuje zgłoszenie niezwłocznie, bada czy jest ono zgodne z przepisami niniejszego statutu. Na każdym zgłoszeniu odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową wpływu.
2. Jeżeli zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób określony w § 25 Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady oraz zwraca osobie dokonującej zgłoszenie.
3. Jeżeli usunięcie wad nie zostało dokonane w terminie ustalonym do dokonywania zgłoszeń, Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich odmawia rejestracji kandydata.
4. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich odmawia rejestracji kandydata, jeżeli nie spełnia on zapisów § 21.
§ 27. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich w terminach ustalonych w kalendarzu wyborczym:
1) dokonuje rejestracji kandydatów zgłoszonych do wyborów zgodnie z przepisami niniejszego statutu, sporządzając protokół rejestracji,
2) sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej podając ja do publicznej wiadomości,
3) sporządza karty do głosowania osobno w wyborach sołtysa oraz w wyborach rady sołeckiej oraz wydaje instrukcje głosowania,
4) przekazuje karty do głosowania Sołeckim Komisjom Wyborczym. § 28. 1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Gminy Raba Wyżna.
3. Sołeckie Komisje Wyborcze otrzymują spis wyborców i komplet kart do głosowania wraz z pieczęcią komisji najpóźniej w dniu głosowania, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem głosowania.
4. Spis wyborców aktualizuje się do 5 dnia przed ustaloną datą głosowania w Urzędzie Gminy, który sporządza po dwa egzemplarze spisu wyborców dla każdego sołectwa.
§ 29. 1. Wybory przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, ustalonych zarządzeniem Wójta Gminy.
2. Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza. Od rozpoczęcia głosowania w lokalu wyborczym winno przebywać jednocześnie co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
3. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7.00 do 18.00.
4. Lokale wyborcze, w których odbywa się głosowanie są oznakowane i wyposażone w urządzenia zapewniające zachowanie tajności głosowania
5. W wydzielonych i osłoniętych miejscach głosowania muszą znajdować się instrukcje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.
6. Wyborca potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym podpisem w rubryce spisu wyborców do tego przeznaczonej.
§ 30. 1. Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata na sołtysa stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.
2. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku "X" w kratkach po lewej stronie obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu ma wejść w skład Rady Sołeckiej.
3. Głosy oddane na większą ilość kandydatów lub w inny sposób niż określony w ustępach poprzedzających albo w sposób dający się usunąć bez pozostawienia trwałych śladów uznaje się za nieważne.
§ 31. 1. Sołecka Komisja Wyborcza po zakończeniu głosowania przystępuje do ustalenia wyników wyborów zgodnie z wytycznymi regulaminu pracy Komisji.
2. W tym celu podlicza liczbę głosów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania obejmujący: nazwę i siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej, datę wyborów, czas głosowania, wykaz osób sporządzających protokół, liczbę otrzymanych i wydanych kart do głosowania, liczbę oddanych głosów ważnych na poszczególnych kandydatów, liczbę głosów nieważnych oraz podpisy osób sporządzających protokół.
3. Sołecka Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 2 wraz z kartami do głosowania do Pełnomocnika ds. wyborów sołeckich oraz wywiesza drugi egzemplarz protokołu na siedzibie Sołeckiej Komisji Wyborczej.
§ 32. 1. Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy w wyborach dwóch lub więcej kandydatów osiągnęło tę samą największą liczbę głosów o wyborze sołtysa decyduje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym na zebraniu zwołanym przez Wójta w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia, w którym odbyło się głosowanie, w którym kandydaci osiągnęli tę samą liczbę głosów.

2. Wybranymi na członków rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a ich wybór przewyższałby określony w niniejszym statucie skład rady sołeckiej, na nie obsadzone miejsca w radzie sołeckiej przeprowadza się wybory w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale IV niniejszego statutu.
3. Niezwłocznie po wyborach Wójt Gminy wydaje zaświadczenie o wyborze na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
§ 33. 1. Nadzór nad wyborami sprawuje Wójt.
2. Osoby uprawnione do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1 w ciągu 7 dni od dnia wyborów mogą wnieść do Wójta pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.
§ 34. Wójt badając zarzuty zawarte w protestach:
1) oddala protesty nieuzasadnione,
2) uwzględnia protesty, o których mowa w § 33 ust. 2 i unieważnia wybory.
§ 35. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich składa Radzie Gminy sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów sołeckich w terminie 30 dni od zakończenia wyborów

Rozdział 4.
Szczególne przypadki wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 36. 1. W przypadku, gdy w wyborach na sołtysa nie zarejestrowano co najmniej dwóch kandydatów, wyboru sołtysa dokonuje zebranie wiejskie.
2. W przypadku, gdy w wyborach do rady sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w niniejszym statucie wyboru członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie.
§ 37. 1. Sołtys i rada sołecka są wybierani przez zebranie wiejskie zwoływane przez Wójta w ciągu 30 dni od wyznaczonej daty wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
2. Wybory uzupełniające są przeprowadzane przez zebranie wiejskie zwołane na wniosek Wójta lub Sołtysa.
§ 38. 1. Wybory na zebraniu wiejskim dokonywane są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby osób uprawnionych zgodnie z § 21 ust. 1.
2. Przepisy § 25 dotyczące zgłoszenia kandydatów stosuje się odpowiednio.
§ 39. 1. Wybory na zebraniu wiejskim przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza, wybrana w głosowaniu jawnym spośród osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.
2. Komisja działa w składzie 3 osób.
3. Do zadań komisji należy:
1) wydanie opieczętowanych kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów,
2) ustalenie i ogłoszenie wyników wyboru,
3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
4. Przepisy §31 ust. 13 dotyczące ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu stosuje się odpowiednio.
§ 40. 1. Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata na sołtysa stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.
2. Głosowanie na członków rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku "X" w kratkach po lewej stronie obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów ilu będzie liczyć rada sołecka zgodnie z §17 ust. 2.
3. Głosy oddane na większą ilość kandydatów lub w inny sposób niż określony w ustępach poprzedzających albo w sposób dający się usunąć bez pozostawienia trwałych śladów uznaje się za nieważne.
§ 41. 1. Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy w wyborach dwóch lub więcej kandydatów osiągnęło tę samą największą liczbę głosów o wyborze sołtysa decyduje losowanie przeprowadzone na zebraniu wiejskim.
2. Wybranymi na członków rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a ich wejście przewyższałoby określony w niniejszym statucie skład rady sołeckiej, o wyborze decyduje losowanie przeprowadzone na zebraniu wiejskim.
3. Niezwłocznie po wyborach Wójt Gminy wydaje zaświadczenie o wyborze na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
§ 42. 1. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na sołtysa, wybory przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania, wyborca głosuje umieszczając znak "X' w kratce oznaczonej słowem "TAK" lub zamieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.
3. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a także, gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na sołtysa wsi, przeprowadza się wybory ponowne w terminie do 6 miesięcy.
4. W przypadku, gdy w wyborach do rady sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w §17 ust. 2 przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków rady sołeckiej, natomiast wyboru brakującej liczby członków rady sołeckiej dokonuje się ponownie na zebraniu wiejskim w terminie do 6 miesięcy.
§ 43. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenie na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) utraty prawa wybieralności,
3) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
4) śmierci,
5) zmian w podziale terytorialnym,
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory uzupełniające, w trybie przewidzianym w rozdziale IV.
2. Wyborów uzupełniających sołtysa i członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
§ 45. 1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:
1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania, zgłoszona w formie pisemnego wniosku;
2) Wójta;
3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wniosków bez uzasadnienia nie rozpatruje się.
4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba, że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej zgodnie z trybem określonym w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 24 ust. 1.

Pełny tekst uchwały w BIP Urzędu Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna

09‑01‑2019 10:22:52

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Raba Wyżna
z dnia 7 stycznia 2019 roku


w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna, ustalenia daty wyborów oraz miejsca głosowania i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

    Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku (poz. 505), Wójt Gminy Raba Wyżna zarządza co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna na dzień 10 lutego 2019 roku w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle.

§ 2.
Ustalam następujące miejsca głosowania:
1.    w Sołectwie Raba Wyżna: Urząd Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna nr 41
2.    w Sołectwie Skawa: Szkoła Podstawowa, Skawa nr 584a
3.    w Sołectwie Rokiciny Podhalańskie: Remiza OSP, Rokiciny Podhalańskie 159
4.    w Sołectwie Bielanka: Szkoła Podstawowa, Bielanka nr 29
5.    w Sołectwie Sieniawa: Szkoła Podstawowa, Sieniawa nr 92
6.    w Sołectwie Harkabuz: Szkoła Podstawowa, Harkabuz nr 47
7.    w Sołectwie Podsarnie: Szkoła Podstawowa, Podsarnie nr 59
8.    w Sołectwie Bukowina-Osiedle: Remiza OSP, Bukowina-Osiedle 28C

§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Statutach Sołectw określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Raba Wyżna.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY

(-) mgr Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  09‑01‑2019 10:21:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  09‑01‑2019 10:21:22
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2019 15:26:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie