Rekrutacja do szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych "0"


Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

15‑01‑2024 13:08:17

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025, DLA KTÓRYCH OGRANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RABA WYŻNA

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenia uczniów do szkoły należy dokonać w terminach wskazanych przez dyrektora danej szkoły.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w szkole podstawowej, do której uczeń zamierza uczęszczać.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według kryteriów określonych w Uchwale nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 10/2024 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna na rok szkolny 2024/2025.

zarządzenie_nr_10_terminy_2024.pdf (192,74 KB) szczegóły

Uchwala Nr XXVII_218_2017 z dnia 2 lutego 2017 r. - Nr218publikacja.pdf (757,15 KB)

szczegóły

 

Źródło informacji: https://zeasrabawyzna.bip.gov.pl

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych "0" na rok szkolny 2024/2025

15‑01‑2024 13:14:03

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025,
DLA KTÓRYCH OGRANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RABA WYŻNA

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki złożonej u dyrektora w terminie od dnia 29.01.2024 r. do 02.02.2024 r.   

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od dnia 01.09.2024 r.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Raba Wyżna.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będzie odbywać się w dniach 19.02.2024 r. – 01.03.2024 r.

Przedstawione terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w Gminie Raba Wyżna lub planują zmienić przedszkole. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami jest dostępny w danym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Istnieje możliwość pobrania wniosku ze strony internetowej organu prowadzącego.

Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w przedszkolach, szkołach podstawowych w godzinach pracy przedszkola / szkoły podstawowej.  Ponadto w każdym przedszkolu / szkole podstawowej rodzice / opiekunowie prawni dziecka / dzieci zostaną zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły na podstawie regulaminu rekrutacyjnego. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola / szkoły podstawowej.

Naborem na rok szkolny 2024/2025 objęte są:

  1. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2018, 2019, 2020, 2021);
  2. Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci po ukończeniu 2,5 roku życia mogą być przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole / oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określonych w zasadach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych jest dwuetapowe. Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm) to jest:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego w oparciu o kryteria określone w Uchwale nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10/2024 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna na rok szkolny 2024/2025.

Oświadczenie_1_wielodzietność.pdf (670,44 KB) szczegóły
Oświadczenie_2_samotny rodzic.pdf (674,87 KB) szczegóły
Oświadczenie_3_zatrudnienie_rodziców.pdf (676,94 KB) szczegóły
Oświadczenie_4_nadzór_kuratora.pdf (665,98 KB) szczegóły
Oświadczenie_5_położenie_przedszkola.pdf (671,52 KB) szczegóły
Oświadczenie_6_zamieszkanie_obwód_szkoły.pdf (666,16 KB) szczegóły
Oświadczenie_7_starsze_rodzeństwo.pdf (667,63 KB) szczegóły
Oświadczenie_8_godziny_pobytu_w_przedszkolu.pdf (667,71 KB) szczegóły
zarządzenie_nr_10_terminy_2024.pdf (192,74 KB) szczegóły
 Zał_1_Załacznik_do_wniosku_o_przyjęcie_do_przedszkola.pdf (871,29 KB) szczegóły
Uchwala Nr XXVII_218_2017 z dnia 2 lutego 2017 r. - Nr218publikacja.pdf (757,15 KB) szczegóły

 

Źródło informacji: https://zeasrabawyzna.bip.gov.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Macioł , w dniu:  28‑01‑2016 13:44:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  28‑01‑2016 13:44:24
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2024 13:25:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie