Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna


Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna rozpoczął swoją działalność 21.12.2015 roku w wyniku połączenia dotychczas działających Samodzielnych Publicznych Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Rabie Wyżnej, Skawie i Sieniawie.

mgr inż. Krzysztof Stachura - Dyrektor SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna
Adres:
34-721 Raba Wyżna 64,
tel: +48 18 2671013,
mail: zoz@gzoz.rabawyzna.pl

Informacja o wyniku postępowania konkursowego.

21‑10‑2016 11:53:20

Raba Wyżna, 21.10.2016 r.

SG.2111.2.2016

Informacja o wyniku postępowania konkursowego.
    
    Komisja informuje, iż do konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ w Rabie Wyżnej  zgłosił się jeden kandydat.
Stosownie do Art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Komisja nie mogła wyłonić kandydata na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ w Rabie Wyżnej, Komisja jest zobowiązana do zaopiniowania kandydata wskazanego przez Dyrektora . W dniu 21.10.2016 r. do  Komisji wpłynął wniosek od Dyrektora SPG ZOZ w Rabie Wyżnej  o wyrażenie opinii w przedmiocie kandydatury Pani  Marzeny Janusz na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ w Rabie Wyżnej. Komisja po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat
 w/w kandydatury.


                            Przewodniczący Komisji

                              mgr Rafał Grygorowicz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o posiedzeniu Komisji

06‑10‑2016 13:46:46

Informuję, iż w dniu 21.10.2016 r.  o godz. 10.00 , w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SPG ZOZ w Gminie Raba Wyżna. Przedmiotem posiedzenia będzie przeprowadzenie drugiego etapu postępowania konkursowego zgodnie z § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna tj. rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur oraz  podjęcie innych czynności przewidzianych przepisami prawa.
    Jednocześnie informuję, iż w wyznaczonym terminie została złożona tylko jedna oferta.


                    Przewodniczący Komisji Konkursowej

                        mgr Rafał Grygorowicz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DRUGIE OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O KONKURSIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SPG ZOZ

24‑08‑2016 11:29:03

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O  KONKURSIE NA STANOWISKO:
ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA
Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182), Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKU ZDROWODTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA, RABA WYŻNA 64, 34-721 RABA WYŻNA
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 618 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.
I.    Wymagania niezbędne stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011r. Nr 151, poz. 896):
1)    tytuł zawodowy lekarza,
2)    tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
3)    posiadanie co najmniej ośmioletniego stażu pracy w zawodzie.
II.    Inne wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko:
1) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
2) umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,
3) podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych.
III.    Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska zastępcy kierownika ds. lecznictwa,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej  (w formie Curriculum Vitae);
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) zaświadczenie o niekaralności  Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania dokumentów);
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity:  Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn .zm.).
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,  a na żądanie komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
IV.    Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty kandydaci ubiegający się o stanowisko zobowiązani są złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna”.
Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w  Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, w terminie do 3.10.2016r. lub za pośrednictwem poczty (w podwójnej kopercie) na adres Urzędu Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Oferty przesłane po terminie zostaną zwrócone do adresata bez otwierania.
V.    Forma poinformowania kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych:
Kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie oraz w serwisie BIP Urzędu.
VI.    Udostępnienie materiałów informacyjnych:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna udostępniane są zainteresowanym kandydatom w  sekretariacie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00 w terminie do dnia 30.09.2016 włącznie, adres 34-721 Raba Wyżna 64, tel. 182671013.
VII.    Przewidywany termin rozpoznania zgłoszonych kandydatur:
do 30 dni od upływu terminu składania dokumentów, o którym mowa w pkt IV. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
VIII.    Inne:
Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisja konkursowa.
Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.


Raba Wyżna, 24.08.2016 r.


                              Wójt

                          mgr Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nie wpłynęła żadna oferta kandydata

03‑08‑2016 15:25:14

Raba Wyżna 3.08.2016 r.

SG.2111.2.2016

    Informuję, iż do dnia 1 sierpnia br. tj. ostatecznego terminu konkursu na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKU ZDROWODTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA nie wpłynęła żadna oferta kandydata.


                    Przewodniczący Komisji Konkursowej
                    (-) mgr Rafał Grygorowicz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O KONKURSIE NA STANOWISKO: ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA

29‑06‑2016 10:43:46

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182), Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko:


ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKU ZDROWODTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA, RABA WYŻNA 64, 34-721 RABA WYŻNA


Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 618 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.
I.    Wymagania niezbędne stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011r. Nr 151, poz. 896):
1)    tytuł zawodowy lekarza,
2)    tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
3)    posiadanie co najmniej ośmioletniego stażu pracy w zawodzie.
II.    Inne wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko:
1) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
2) umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,
3) podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych.
III.    Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska zastępcy kierownika ds. lecznictwa,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej  (w formie Curriculum Vitae);
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) zaświadczenie o niekaralności  Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania dokumentów);
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity:  Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn .zm.).
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,  a na żądanie komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
IV.    Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty kandydaci ubiegający się o stanowisko zobowiązani są złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna”.
Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w  Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, w terminie do 1.08.2016r. lub za pośrednictwem poczty (w podwójnej kopercie) na adres Urzędu Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Oferty przesłane po terminie zostaną zwrócone do adresata bez otwierania.
V.    Forma poinformowania kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych:
Kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie oraz w serwisie BIP Urzędu.
VI.    Udostępnienie materiałów informacyjnych:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna udostępniane są zainteresowanym kandydatom w  sekretariacie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00 w terminie do dnia 29 lipca br. włącznie, adres 34-721 Raba Wyżna 64, tel. 182671013.
VII.    Przewidywany termin rozpoznania zgłoszonych kandydatur:
do 30 dni od upływu terminu składania dokumentów, o którym mowa w pkt IV. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
VIII.    Inne:
Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisja konkursowa.
Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.


Raba Wyżna, 29.06.2016 r.                  

 

             Wójt
(-) mgr Andrzej Dziwisz
                        

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
333KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  04‑01‑2016 14:48:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  04‑01‑2016 14:48:02
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2016 11:53:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie