Plan zagospodarowania przestrzennego


 

Informaja Wójta Gminy Raba Wyżna dot. ustawy o rewitalizacji.

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 - zwana dalej Ustawą), która rozszerza katalog uprawnień gminy wynikających z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości.

Rada Gminy podejmując uchwałę o wzynaczeniu obszaru rewitalizacji może postanowić o ustanowieniu na rzecz Gminy prawa pierwokupu w odniesieniu do wszystkich nieruchomości znajdujących się na jego obszarze (art. 11 ust. 5 Ustawy), a co do wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 Ustawy) gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy pytaniami w sprawie jw., Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że Rada Gminy Raba Wyżna nie podejmowała uchwał o ustanowieniu obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 Ustawy, w której rada gminy może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości (art. 11 ust. 5 Ustawy), ani o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji (art. 14 Ustawy), czy też ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 Ustawy).

W przypadku jakichkolwiek zmian informacje na ten temat udostępniane będą na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raba Wyżna (http://www.rabawyzna.finn.pl/bipkod/001).

 

Portal mapowy z możliwością przeglądania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna - zobacz.

Wykaz dokumentów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKAWA W GMINIE RABA WYŻNA

04‑11‑2021 08:00:00

Raba Wyżna, dnia 4.11.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RABA WYŻNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Skawa w gminie Raba Wyżna

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raba Wyżna Uchwały NR XXIX/281/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w gminie Raba Wyżna.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (dziennik podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 182691251,e/mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Można w sprawach ochrony danych osobowych kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,

 • elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. Poz. 741 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164 poz. 1587).

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania ww. danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (np. podmioty świadczące usługi urbanistyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.Państwa dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla której potrzeb zostały zebrane, a następnie będą przechowywane jako dokumenty kategorii „A” – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. W granicach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionuje Państwo prawidłowość swoich danych osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponadto, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy, Wójt Gminy Raba Wy zna informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ustawy, to jest w związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" – czyli prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania danych osobowych - przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 164), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

 

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

(-) mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI RABA WYŻNA, ROKICINY PODHALAŃSKIE, SIENIAWA I PODSARNIE W GMINIE RABA WYŻNA

04‑11‑2021 08:00:00

Raba Wyżna, dnia 4.11.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RABA WYŻNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w gminie Raba Wyżna

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raba Wyżna Uchwały NR XXIX/280/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w gminie Raba Wyżna.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Wnioski można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (dziennik podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 182691251,e/mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Można w sprawach ochrony danych osobowych kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,

 • elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. Poz. 741 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164 poz. 1587).

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania ww. danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (np. podmioty świadczące usługi urbanistyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.Państwa dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla której potrzeb zostały zebrane, a następnie będą przechowywane jako dokumenty kategorii „A” – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. W granicach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionuje Państwo prawidłowość swoich danych osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponadto, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy, Wójt Gminy Raba Wy zna informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ustawy, to jest w związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" – czyli prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania danych osobowych - przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 164), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

 

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

(-) mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI HARKABUZ W GMINIE RABA WYŻNA

04‑11‑2021 08:00:00

Raba Wyżna, dnia 4.11.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RABA WYŻNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Harkabuz w gminie Raba Wyżna

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raba Wyżna Uchwały NR XXIX/279/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w gminie Raba Wyżna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (dziennik podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 182691251,e/mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Można w sprawach ochrony danych osobowych kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,

 • elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. Poz. 741 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164 poz. 1587).

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania ww. danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (np. podmioty świadczące usługi urbanistyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.Państwa dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla której potrzeb zostały zebrane, a następnie będą przechowywane jako dokumenty kategorii „A” – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. W granicach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionuje Państwo prawidłowość swoich danych osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponadto, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy, Wójt Gminy Raba Wy zna informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ustawy, to jest w związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" – czyli prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania danych osobowych - przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 164), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Wójt Gminy Raba Wyżna

(-) mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BUKOWINA-OSIEDLE W GMINIE RABA WYŻNA

04‑11‑2021 08:00:00

Raba Wyżna, dnia 4.11.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RABA WYŻNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w gminie Raba Wyżna

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raba Wyżna Uchwały NR XXIX/278/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w gminie Raba Wyżna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (dziennik podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 182691251,e/mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Można w sprawach ochrony danych osobowych kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

 • osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,
 • elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021r. Poz. 741 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164 poz. 1587).

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania ww. danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (np. podmioty świadczące usługi urbanistyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.Państwa dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla której potrzeb zostały zebrane, a następnie będą przechowywane jako dokumenty kategorii „A” – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. W granicach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionuje Państwo prawidłowość swoich danych osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponadto, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy, Wójt Gminy Raba Wy zna informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ustawy, to jest w związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" – czyli prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania danych osobowych - przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 164), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

(-) mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna

09‑12‑2010 14:15:00

Uchwała Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 29 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XIX/160/2004

Zmiany miejscowego planu:

- Uchwała Nr VII/55/2007 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna w miejscowości Raba Wyżna w zakresie części działki 2364/3 oraz działek 542/3, 542/4, 542/1, 541
Treść uchwały Nr VII/55/2007

-Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna w miejscowości Raba Wyżna w zakresie działek 772, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776, 779/3
Treść uchwały Nr VII/56/2007

- Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna w miejscowości Rokiciny Podhalańskie w zakresie działki 72 oraz działki nr 1059
Treść uchwały Nr VII/57/2007

- Uchwała Nr XXXV/325/09 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr XXXV/325/09

- Uchwała Nr XLI/367/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr XLI/367/2009

- Uchwała Nr LII/454/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr LII/454/2010

- Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 28 kwietnia 2011w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna w zakresie działek o nr 1171/29, 1155/5, 1021/19 oraz części działek o nr 1025 i 1027, położonych na terenie miejscowości Raba Wyżna
Treść uchwały Nr VII/42/2011

- Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XIV/118/2015

- Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XIV/119/2015

- Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XVI/134/2016

- Uchwała Nr XVI/135/2016 Rad Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XVI/135/2016

- Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr II/14/2018

- Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr II/15/2018

- Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr II/16/2018

- Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XXI/183/2020

- Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XXI/184/2020

- Uchwała Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XXI/185/2020

- Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XXI/186/2020

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna

13‑12‑2010 12:48:00

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr XLIV/331/2006

Zmiany miejscowego planu:
- Uchwała Nr XXXV/326/09 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr XXXV/326/09

- Uchwała Nr XLI/366/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr XLI/366/2009

- Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr IX/57/2011

- Uchwała Nr XLVIII/371/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr XLVIII/371/2014

- Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XVI/136/2016

- Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Treść uchwały Nr II/17/2018

- Uchwała Nr XXI/187/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XXI/187/2020

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Osiedle

09‑12‑2010 12:38:00

Uchwała Nr XV/146/2003 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Osiedle w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XV/146/2003

Zmiany miejscowego planu:

- Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XIV/116/2015

- Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr II/13/2018

- Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina-Osiedle w Gminie Raba Wyżna.

Treść uchwały Nr XXI/181/2020

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz

09‑12‑2010 12:22:00

Uchwała Nr XV/145/2003 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XV/145/2003

Zmiany miejscowego planu:
- Uchwała Nr LII/455/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr LII/455/2010

- Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna.
Treść uchwały Nr XV/117/2015

- Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna

Treść uchwały Nr XXI/182/2020

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PODSUMOWANIE wynikające z wymogu art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) sporządzone do: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina – Osiedle w Gminie Raba Wyżna

06‑11‑2020 13:31:53
PODSUMOWANIE
wynikające z wymogu art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) sporządzone do:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina – Osiedle w Gminie Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf PODSUMOWANIE wynikające z wymogu art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) sporządzone do: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
06‑11‑2020 14:07:50
PODSUMOWANIE
wynikające z wymogu art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) sporządzone do:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
986KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 144 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Lucyna Kosek , w dniu:  08‑12‑2010 11:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  08‑12‑2010 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2021 08:21:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie