Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Informacja, K.RUZ.4210.17.2024.SN

15‑07‑2024 10:09:41
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek spółki Stefan Łukaszka Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów Poprodukcyjnych Sp. z o.o., 256 B Raba Wyżna 34-721, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Raba Wyżna, do urządzeń kanalizacyjnych (punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Rabce-Zdroju) będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rabce -Zdroju, ul. Zaryte 141A, został zgromadzony materiał dowodowy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie,KR.RUZ.4210.133.2023

11‑07‑2024 09:30:15
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 10 lipca 2024 r., znak: KR.RUZ.4210.133.2023, prostującego oczywistą omyłkę w decyzji z 23 października 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.133.2023, udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwoleń wodnoprawnych na
wykonanie rowów odwadniających, przebudowę przepustu nr 5, poprzez jego wydłużenie, wykonanie wylotów z drenaży, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w/w wylotami, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr: 3624, 3023/2, 3022/1, 3021/1, 3021/4, 3020/3, 3092/7, 3092/8, 3092/9, 3594/1, 3161/5, 3159/6, 3160/2, 3159/10, 3229/7, 3230/1, 3231/4, 3231/5, 3229/5, 3232/1, 3232/3, 3228/6, 3598/1, 3336 – obręb 0005 Raba Wyżna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE, DLI-I.7622.4.2023.KK.2

09‑07‑2024 08:45:46
Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2021 r., znak: WI-IV.746.1.44.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10482_ORx099-010928-XXX-01_L099_Raba Wyzna_502 systemu NPW ERTMS w km 10,928 linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane – na działce 3650/1, obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja, KZ.ZUZ.4210.208.2024.FK

04‑07‑2024 10:07:51
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek PTS RABKA Sp. z o.o., Rokociny Podhalańskie 203a, 34-371 Raba Wyżna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu PTS RABKA
Sp. z o.o. istniejącym wylotem do cieku bez nazwy na działce nr 35 (obręb 0006 Rokociny Podhalańskie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE, KR.ZUZ.5.4210.7.12.2023.AK

03‑07‑2024 12:51:51
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 01.07.2024 r., znak: KR.ZUZ.5.4210.7.12.2023.AK, ustalający kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami do rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr K1668 oraz do wód powierzchniowych dopływów rzeki Skawy zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 3392, 3744/4, 3744/5 obręb Skawa, m. Skawa udzielonego decyzją Starosty Suskiego z dnia 04.02.2014r., znak: WS.6341.10.5.2013.EL, tj. do dnia 2 lutego 2044 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji, KK.ZUZ.4210.354.2024.IŁ

28‑06‑2024 13:37:48
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie zawiadamia o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni ulicy i chodnika, zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr K1662 Raba Wyżna – Klikuszowa, za pośrednictwem wylotów do rzeki Raba: w km 123+486 wylot WB1, 124+484 wylot WE1, 125+231 wylot WG1, 125+814 wylot WI1, 127+161 wylot WK1, 128+475 wylot WM1, 128+993 wylot WN1, zlokalizowanych w obrębie działek nr 3608/12 obręb 0005 Raba Wyżna 3684, 3352/2, 3167/12, 3635/6, 3680 obręb 0007 Sieniawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego - BA.6740.4.1.2024.BB

24‑06‑2024 13:42:23

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 21.6.2024r. została wydana decyzja nr Z-11/2024, znak: BA.6740.4.1.2024.BB na rzecz Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Pawła Polaczka, ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk oraz drogi powiatowej nr 1664K
Harkabuz – Piekielnik w m. Harkabuz,

obejmująca:

rozbudowę drogi powiatowej klasy „Z”, nr 1678K relacji Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Harkabuz na odcinku o długości 671,55m + 993,25m = 1664,80m, tj. od km 5+883.27 do km 6+554,82 oraz od km 6+780,50 do km 7+773,75 oraz drogi powiatowej klasy „Z”, nr 1664K relacji Harkabuz – Piekielnik w miejscowości Harkabuz, na odcinku o długości 431,96m, tj. od km 0+000,00 do km 0+431,96.

W załączeniu pełna treść obwieszczenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.627.2020.KrK

18‑06‑2024 12:09:03

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 1580/2 o pow. 0,0352 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 1580/1), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 – 9+650,48 – etap II”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17 sierpnia 2020 r.

Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz aktu własności ziemi nr 34/77 ustalono, że przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność małżonków Pana Wojciecha Sularz (syna Franciszka i Ludwiki), zmarłego w 1986 r. i Pani Heleny Sularz (córki Franciszka i Barbary), zmarłej w 1992 r. Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.125.2018.KrK

18‑06‑2024 08:26:08

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 3012/2 o pow. 0,0206 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3012), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa, w miejscowości Skawa”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 29 września 2017 r.

Z treści księgi wieczystej nr NS1T/00038461/8 wynika, że współwłaścicielem ww. nieruchomości w udziale 2/32 części pozostawała Pani Helena Filas (córka Andrzeja i Marii), zmarła w 1985 r. Po zmarłej nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu
poświadczenia dziedziczenia po zmarłej.

Ponadto nie ustalono adresów pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.446.2017.KrK

18‑06‑2024 07:39:29

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym udziału w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 3392/4 o pow. 0,0080 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3392/2, która wydzieliła się z działki ewid. nr 3392), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa, w miejscowości Skawa”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 28 sierpnia 2014 r. Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz treści księgi wieczystej nr NS1T/00079407/1, ustalono, że współwłaścicielami ww. nieruchomości pozostawali:

  • w udziale 5/60 części Pani Stefania Bieniek (córka Wojciecha i Anny), zmarła w 1986 r.,
  • w udziale 3/60 części Pan Tomasz Skawski (syn Józefa i Agnieszki), zmarły w 2001 r.,
  • w udziale 3/60 części Pani Władysława Sularz (córka Franciszka i Wiktorii), zmarła w 2021 r.,
  • w udziale 1/72 części Pan Stanisław Kołodziej (syn Franciszka i Stanisławy), zmarły w 2024 r.

Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 293 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 30
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2024 10:12:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie