Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

30‑11‑2021 11:59:26

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „PONOWA” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 229, w dniu 12.12.2021 r., na terenie miejscowości: Bukowina – Osiedle, Harkabuz i Podsarnie.
Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 15.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

                                                                                                                                                                                                 /-/                     
mgr Andrzej Dziwisz

 

W załączeniu skan podpisanego dokumentu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, WI-IV.746.1.44.2021

09‑11‑2021 09:15:26
WOJEWODA MAŁOPOLSKI - zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 listopada 2021 r. decyzji znak:
WI-IV.746.1.44.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10482_ORx099-010928-XXX-01_L099_Raba Wyzna_502 systemu NPW ERTMS w km 10,928 linii kolejowej nr 99 Chabówka -Zakopane - na działce 3650/1, obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości, WI-XI.7820.1.27.2019.MMa

05‑11‑2021 08:50:30
Wojewoda Małopolski informuje, że 26 października 2021 r. wydał decyzję Nr 26/2021, znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G - odcinek 04 od km 2+820,00 (odc. ref. 020) do km 0+255,00 (odc. ref. 030) i od km 0+407,00 (odc. ref. 030) do km 0+464,00 (odc. ref 030); odcinek 06 od km 3+296,00 (odc. ref. 030) do km 4+300,00 (odc. ref. 030) w m. Raba Wyżna, Bielanka gm. Raba Wyżna, m. Pieniążkowice gm. Czarny Dunajec pow. nowotarski, woj. Małopolskie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, znak. WS-II.750.94.2021.KM

05‑11‑2021 08:41:13
Wojewoda Małopolski informuje, że w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze za nieruchomości objęte decyzją Nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2021 r. znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958
Chabówka - Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km 2+820.00 (odc. ref.020) do km 0+255.00 (odc. ref.030) i od km 0+407.00 (odc. ref. 030) do km 0+464.00 (odc. ref. 030); odcinek 06 od km 3+296.00 (odc. ref. 030) do km 4+300.00 (odc. ref. 030)”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (wykaz działek objętych ww. decyzją Nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2021 r. znak: WI-
XI.7820.1.27.2019.MMa, wobec których zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie, WS-II.750.94.2021.KM

04‑11‑2021 15:23:58
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zwiadamiające, że 21 października 2021r wydane zostało postanowienie znak: WI: XI.7820.1.27.2019.MMa o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego na żądanie strony, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: " Rozbudowa drogi woj. nr 958  w m. Raba Wyżna, Bielnka gm. Raba Wyżna, m. Pieniążkowiece gm. Czarny Dunajec pow. nowotarski, woj. Małopolskie"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

21‑10‑2021 11:04:22

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228,
w dniach:
1. 07.11.2021 r. - łowisko Raba Wyżna
2. 14.11.2021 r. - łowisko Bielanka
3. 21.11.2021 r. - łowisko Sieniawa Jamne
4. 05.12.2021 r.- łowisko Sieniawa Bucznik
5. 02.01.2022 r. - łowisko Rdzawka II
6. 09.01.2022 r. - łowisko Bielanka
7. 16.01.2022 r. - łowisko Raba Wyżna
Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑10‑2021 11:13:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 18.10.2021 r., znak: GRO.6220.4.2021, dotyczące wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, KR.RUZ.4210.235.2021.MLP

18‑10‑2021 10:54:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania- zawiadamia, że na wniosek spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
1) likwidacja rowów przytorowych,
2) odbudowę i wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, tj. odbudowę drenażu na stacji
Raba Wyżna DS1-D3, Ds4-Ds12, Ds13-Ds16 oraz wykonanie drenaży na przejazdach kolejowych,
drenaży wzdłuż torów szlakowych
3) wykonanie wylotów z projektowanych drenaży i odwodnienia liniowego przy przejazdach do wód lub
do urządzeń wodnych,
4) przebudowę istniejących rowów przytorowych,
5) umocnienie rowów i cieków przecinających linię kolejową,
6) wykonanie rowu przytorowego, prawostronnego R11-R12,
7) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych oraz do wód,
w związku z projektem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku
linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce
w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach
projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha-Beskidzka – Chabówka –
Zakopane” oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

15‑10‑2021 10:42:57

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia:
- Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Koła Łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania, KR.ZUZ.5.4210.6.5.2021.IP

15‑10‑2021 09:23:24
Informacja o wszczęciu postępowania- Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu podaje do publicznej wiadomości informację że na wniosek Inwestora Pana Piotra Dzida, działającego poprzez pełnomocnika Pana Pawła Polaczek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnej po przez którą wprowadzane będą oczyszczone ścieki
bytowe z budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie działki o nr ewid. 4103/14 obręb 0008
Skawa, powiat nowotarski.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 136 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2021 12:03:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie