Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie

21‑10‑2020 11:31:46

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228, w dniach 08.11.2020 r. - łowisko Raba Wyżna oraz 15.11.2020 r. - łowisko Bielanka. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

16‑10‑2020 09:54:01

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207,
w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań koła łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, WI-IV.746.1.61.2020

07‑10‑2020 15:20:40

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o  wszczęciu  postępowania administracyjnego na wniosek inwestora:PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Andrzej Szydło oraz Pan Damian Sawko oraz Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 21 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Rokiciny Podhalańskie (od km 3,165 do km 3,382 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane na działce nr 624 obr. 0006 Rokiciny Podhalańskie, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, KR.ZUZ.3.4210.267.2020.MU

07‑09‑2020 08:33:53

Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na:

•prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Orawka w km 38+970 obiektu mostowego,na dz. nr ewid. 3382/6 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna,

•wykonanie umocnieniaprawej skarpy potoku Orawka,narzutem kamiennym typu ciężkiego, w obrębie projektowanego obiektu mostowego w km 38+970,na dz. nr ewid. 3382/6, 1286/3, 1286/4 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna,

•wykonanie wylotu W1 do potoku Orawka w km 38+975,na dz. nr ewid. 3386/2 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna

•odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Orawka,poprzez projektowany wylot W1 w km38+975,na dz. nr ewid. 3386/2 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna,

•rozbiórkę istniejącego brodu w km 38+970 potoku Orawka, na dz. nr ewid. 3382/6 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z Kraków, z dnia 3 czerwca 2020 r., znak: KR.RUZ.4210.49.2020.BS

25‑08‑2020 09:25:13
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiezawiadamia, żew postępowaniu prowadzonym na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa z dnia 7 kwietnia 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2020 r. znak: 611/08/WPK-82/NJ, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, rowów, drenaży,umocnienie koryt cieków i usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru przebudowywanego odcinka linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicyw Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, odcinek LK nr 99 od km 9+040 do km 16+750”, został zgromadzony materiał dowodowy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

10‑08‑2020 09:09:40

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 02 lipca 2020 r. decyzji Nr 40/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.27.2020.PZ o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Sieniawa (od km 10,800 do km 11,040 - wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

06‑08‑2020 09:50:07
Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, informującego o wydaniu 21 lipca 2020 r. postanowienia Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o uzupełnieniu decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 26/2020 z 25 czerwca 2020 r., znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w  miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w  mieście Nowy Targ
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z Kraków, z dnia 27 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.364.2019.AK

29‑07‑2020 11:58:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 27 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.364.2019.AK, udzielającej Panu Piotrowi Urbaniak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR URBANIAK FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA ”AUTO-HOL”, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Kosiczne w zlewni
rzeki Raby, istniejącym wylotem, zlokalizowanymi na działce nr 772, obręb Raba Wyżna, X – 5494177,5; Y
– 6635420,8; ścieków stanowiących mieszaninę: wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z
terenów utwardzonych stacji diagnostyki samochodowej i stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów z sektorów: przyjmowania pojazdów,
magazynowania przyjętych pojazdów, usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

22‑07‑2020 12:38:57
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości objęte decyzją Nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

20‑07‑2020 12:24:46
Obwieszczenie z dnia 20.07.2020 r., ws  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 74 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2020 11:33:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie