Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑04‑2024 12:32:21
Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

02‑04‑2024 13:38:34
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, KR.RUZ.4210.329.2023.MB

28‑03‑2024 10:50:46
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-847 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Krakowie, działającego przez Pełnomocnika Panią Agatę Bajer, z dnia 2 listopada
2023r., w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 7 kwietnia 2022r., znak: KR.RUZ.4210.285.2021.MB, na odprowadzanie podczyszczonych
wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwodnienia powierzchni drogi ekspresowej S7
na odcinku Skomielna Biała – Rabka Zdrój oraz drogi nr 47 na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka, do wód
lub do urządzeń wodnych, istniejącymi wylotami, w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7
Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Rabka Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa
nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój-Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22”,
z powodu zrzeczenia się uprawnień ustalonych w w/w pozwoleniu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

14‑03‑2024 12:00:17

OBWIESZCZENIE
         


Na podstawie art. 30, art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),
w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), Wójt Gminy Raba Wyżna w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego z wniosku Zarządu Powiatu Nowotarskiego działającego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,


podaje do publicznej wiadomości

informacje o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.

Jednocześnie Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że:
1.    Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”, zostało wszczęte na wniosek złożony do tut. Urzędu w dniu 11.07.2022 r., przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego działający poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, (obwieszczenie o wszczęciu postepowania z dnia 30.09.2022r.).
Przedmiotem decyzji będzie ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia obejmującego przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna- Podwilk, na odcinku od km 8+800 do km 10+043 o łącznej długości około 1243 m.
W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2.    Organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Raba Wyżna, natomiast organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Ponadto, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
3.    Każdy ma prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie (a zwłaszcza z treścią wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniami tut. Organu, treścią złożonego raportu, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniem) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dniowym tj. od dnia 14.03.2024 r.  do 15.04.2024 r.
4.    Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej – Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 34-721 Raba Wyżna 41 (p. 3-02) w godzinach pracy Urzędu, w terminie określonym powyżej.
5.    Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, e-mail: urzad@rabawyzna.pl.
6.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raba Wyżna.
7.    Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Raba Wyżna.
8.    Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego
w pkt. 3 pozostaną bez rozpatrzenia.
9.    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Podsarnia.
10.     Upublicznienie następuje od dnia 14.03.2024 do dnia 15.04.2024 r.
 


Wójt Gminy Raba Wyżna
                 /-/
 mgr Andrzej Dziwisz

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

13‑03‑2024 11:43:34
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13.03.2024 r., postanowienia Wójta Gminy Raba Wyżna znak: GRO.6220.8.2022 stwierdzającego dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000585532, do udziału w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE, DLI-III.7621.55.2021.JG.16 (WK)

13‑03‑2024 08:48:07
Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 1 lutego 2024 r., znak: DLI-III.7621.55.2021.JG.15 (WK), uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 26/2021 z dnia 26 października 2021 r., znak: WI-X.7820.1.27.2019.MMa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km 2+820,00 (odc. ref. 020) do km 0+255,00 (odc. ref. 030) i od km 0+407,00 (odc. ref. 030) do km 0+464,00 (odc. ref 030); odcinek 06 od km 3+296,00 (odc. ref. 030) do km 4+300,00 (odc. ref. 030)” w m. Raba Wyżna, Bielanka gm. Raba Wyżna, m. Pieniążkowice gm. Czarny Dunajec powiat nowotarski, województwo Małopolskie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia, KR.RUZ.4210.100.2023.BS

07‑03‑2024 11:10:34
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 6 marca 2024 r., znak: KR.RUZ.4210.100.2023.BS, w którym Dyrektor RZGW w Krakowie prostuje oczywista omyłki pisarskie w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie z dnia 2 sierpnia 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.100. 2023.BS udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane”
realizowane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha
Beskidzka – Chabówka – Zakopane”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, KR.RUZ.4210.328.2023.MB

23‑02‑2024 15:16:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
na usługi wodne, tj. odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, pochodzących
z powierzchni drogi ekspresowej S7 (Skomielna Biała – Rabka Zdrój) oraz drogi nr 47 (Rabka Zdrój –
Chabówka), istniejącymi wylotami, do wód oraz do ziemi.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego, KN.ZUZ.3.4210.45.2024.MU

19‑02‑2024 08:52:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych WK1 do rowu w km 8+810,0 DP 1678K,
wraz z umocnieniem dna i skarp rowu, na dz. nr ewid. 3236, 3299/6, 3322/1 w m. Podsarnie,
gm. Raba Wyżna.
2. Likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 8+687,4 – 8+810,0 DP 1678K,
na długości ok. 123,60 m, wraz z istniejącą infrastrukturą (przepustami w km 8+693,5,
8+725,3, 8+752,9 i 8+759,5) na dz. nr ewid. 3236, 3299/3, 3299/4, 3299/6, 3299/7, 3299/8,
3299/9, 3299/10, 3299/11, 3301/37, 3301/38, 3304/1 i 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba
Wyżna i na dz. nr 4/1, 4/2 i 2879 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna.
3. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km 8+684,1 – 8+687,4 DP 1678K
na dz. nr ewid. 4/1, 4/2 i 2879 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna.
4. Likwidację przepustu pod drogą powiatową w km 8+690,8 DP 1678K na dz. nr ewid. 3298/5
i 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna.
5. Odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot WK1 w km 8+810,0 DP 1678K,
na dz. nr ewid. 3236, 3299/6, 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna, wód opadowych
lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk
w miejscowości Podsarnie, gm. Raba Wyżna”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja, KR.ZUZ.5.4210.7.15.2023.IP

01‑02‑2024 08:34:56
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa odcinek km 5 + 605 – 5 + 931 do rowu
przydrożnego, oraz cieków „Bez Nazwy” istniejącymi wylotami w m. Skawa w obrębie działek o nr ewidencyjnym 6897/7, 3866/14, 3866/15, 3867/10, 3867/8 obręb 0008 Skawa, m. Raba Wyżna, powiat nowotarski.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 273 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 28
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2024 12:44:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie