Klauzule informacyjne


Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: RODO

Kto jest administratorem Państwa danych ?

Administratorem danych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych ?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

* osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,

* elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej ?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminy Raba Wyżna, obejmujących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. W szczególności zadania obejmują sprawy:

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa oraz gospodarki wodnej,

* spraw obywatelskich tj. ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego i wojska,

* gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

* wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń

* sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

* lokalnego transportu zbiorowego,

* ochrony zdrowia,

* podatków i opłat lokalnych,

* edukacji publicznej,

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

* targowisk i hal targowych,

* porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

* utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

* wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

* promocji gminy,

* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Inne przepisy prawa mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Przetwarzanie danych będzie  odbywać się w szczególności na następujących podstawach prawnych :

−  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo
w ramach sprawowania władzy publicznej, w tym realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub,

−  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

−  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków archiwalnych w interesie publicznych lub wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych
i interesów osoby, której dane dotyczą,

−  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

W przypadkach niewymienionych powyżej, mogą także wystąpić przypadki, w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Jak cofnąć zgodę ?

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyłącznie wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) , mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody wystarczy:

* wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo

* wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41.

Podanie danych może być uwarunkowane:

* obowiązkiem ustawowym Administratora lub koniecznością realizacji nałożonych na niego zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej,

* koniecznością zawarcia lub realizacji umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wynikających z  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. 

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi ?

W granicach określonych w RODO,

macie Państwo prawo do żądania od Administratora:

−   dostępu do treści swoich danych osobowych,

−   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

−  ograniczenia przetwarzania, jeśli osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych ,

−   usunięcia swoich danych osobowych jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

−  prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Raba Wyżna ?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Czy Państwa dane będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Administrator danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Raba Wyżna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
292KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  24‑05‑2018 20:00:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2023 15:19:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive