Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego, KN.ZUZ.3.4210.45.2024.MU

19‑02‑2024 08:52:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych WK1 do rowu w km 8+810,0 DP 1678K,
wraz z umocnieniem dna i skarp rowu, na dz. nr ewid. 3236, 3299/6, 3322/1 w m. Podsarnie,
gm. Raba Wyżna.
2. Likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 8+687,4 – 8+810,0 DP 1678K,
na długości ok. 123,60 m, wraz z istniejącą infrastrukturą (przepustami w km 8+693,5,
8+725,3, 8+752,9 i 8+759,5) na dz. nr ewid. 3236, 3299/3, 3299/4, 3299/6, 3299/7, 3299/8,
3299/9, 3299/10, 3299/11, 3301/37, 3301/38, 3304/1 i 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba
Wyżna i na dz. nr 4/1, 4/2 i 2879 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna.
3. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km 8+684,1 – 8+687,4 DP 1678K
na dz. nr ewid. 4/1, 4/2 i 2879 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna.
4. Likwidację przepustu pod drogą powiatową w km 8+690,8 DP 1678K na dz. nr ewid. 3298/5
i 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna.
5. Odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot WK1 w km 8+810,0 DP 1678K,
na dz. nr ewid. 3236, 3299/6, 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna, wód opadowych
lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk
w miejscowości Podsarnie, gm. Raba Wyżna”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja, KR.ZUZ.5.4210.7.15.2023.IP

01‑02‑2024 08:34:56
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa odcinek km 5 + 605 – 5 + 931 do rowu
przydrożnego, oraz cieków „Bez Nazwy” istniejącymi wylotami w m. Skawa w obrębie działek o nr ewidencyjnym 6897/7, 3866/14, 3866/15, 3867/10, 3867/8 obręb 0008 Skawa, m. Raba Wyżna, powiat nowotarski.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego

18‑01‑2024 09:58:48

W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, WI-II.7840.15.14.2023.MM

17‑01‑2024 12:47:28

 Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 23 listopada 2023 r. decyzji Nr 15/BK/2023 znak: WI-II.7840.15.14.2023.MM o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.:Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871 oraz od km 28,408 do km 28,451 w ciągu linii kolejowej nr 98, w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane". Lokalizacja inwestycji: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, działki ewidencyjne o identyfikatorach: 121111_2.0008.2311/8, 121111_2.0008.2073/16, 121111_2.0008.2075/2.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

29‑12‑2023 09:53:23
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

29‑11‑2023 13:33:45
STAROSTA NOWOTARSKI -zawiadamia, że w dniu 28.11.2023 r. została wydana decyzja nr Z-17/23, znak:
BA.6740.4.27.2023.MT dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy
Targ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1668K Rabka (ul. Sądecka- Rynek- ul. Kilińskiego)- Skawa- Naprawa w km 4+701,0-4+806,2
w m. Skawa gm. Raba Wyżna".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości, WI-II.7840.1.52.2023.MAP

23‑11‑2023 08:56:23
Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak:
WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.:
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97
oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie
robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka -
Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na
odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane"...
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne, WI-IV.746.1.51.2023

23‑11‑2023 08:51:25
WOJEWODA MAŁOPOLSKI -
zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2023 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa ściany oporowej nr 1
w km 5+415,80 – 5+455,40 linii kolejowej nr 99, realizowana w ramach zadania:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii
kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy
w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99
Chabówka – Zakopane”, dla działki nr 3624, obręb 0005, Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji, KR.ZUZ.2.4210.584.2023.MP

17‑11‑2023 08:21:02
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 15.11.2023r. została wydana decyzja znak: KR.ZUZ.2.4210.584.2023.MP, którą udzielono spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowów w związku z budową drogi w miejscowości Sieniawa
w ramach zadania pn. Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑11‑2023 14:33:03
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 2 sierpnia 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.100.2023.BS, udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwoleń wodnoprawnych wykonanie rowów przydrożnych i wylotów, prowadzenie przez wody powierzchniowe przepustów wraz z ich umocnieniem na wlocie i wylocie, kształtowanie nowego koryta wraz z jego umocnieniem, likwidacje starego koryta oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ww. wylotami, w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa drogi od km 11,221 do km 11,824 w związku z likwidacją przejazdów w km 11,221, 11,654 oraz 11,824 w Sieniawie w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 265 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 27
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2024 15:21:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive