Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.627.2020.KrK

18‑06‑2024 12:09:03

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 1580/2 o pow. 0,0352 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 1580/1), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 – 9+650,48 – etap II”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17 sierpnia 2020 r.

Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz aktu własności ziemi nr 34/77 ustalono, że przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność małżonków Pana Wojciecha Sularz (syna Franciszka i Ludwiki), zmarłego w 1986 r. i Pani Heleny Sularz (córki Franciszka i Barbary), zmarłej w 1992 r. Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.125.2018.KrK

18‑06‑2024 08:26:08

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 3012/2 o pow. 0,0206 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3012), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa, w miejscowości Skawa”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 29 września 2017 r.

Z treści księgi wieczystej nr NS1T/00038461/8 wynika, że współwłaścicielem ww. nieruchomości w udziale 2/32 części pozostawała Pani Helena Filas (córka Andrzeja i Marii), zmarła w 1985 r. Po zmarłej nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu
poświadczenia dziedziczenia po zmarłej.

Ponadto nie ustalono adresów pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO - GN.683.2.446.2017.KrK

18‑06‑2024 07:39:29

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym udziału w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 3392/4 o pow. 0,0080 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3392/2, która wydzieliła się z działki ewid. nr 3392), położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa, w miejscowości Skawa”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 28 sierpnia 2014 r. Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz treści księgi wieczystej nr NS1T/00079407/1, ustalono, że współwłaścicielami ww. nieruchomości pozostawali:

  • w udziale 5/60 części Pani Stefania Bieniek (córka Wojciecha i Anny), zmarła w 1986 r.,
  • w udziale 3/60 części Pan Tomasz Skawski (syn Józefa i Agnieszki), zmarły w 2001 r.,
  • w udziale 3/60 części Pani Władysława Sularz (córka Franciszka i Wiktorii), zmarła w 2021 r.,
  • w udziale 1/72 części Pan Stanisław Kołodziej (syn Franciszka i Stanisławy), zmarły w 2024 r.

Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11‑06‑2024 08:45:16

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572),

z a w i a d a m i a m

iż w postępowaniu wszczętym na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035
Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie projektowanej
elektroenergetycznej sieci kablowej SN na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Raby
w miejscowości Sieniawa, błędnie powiadomiono strony postępowania. Stroną postępowania
w niniejszym postępowaniu jest Inwestor oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z powyższym właściciele działek
nr 1230/2, 2235/1, 3635/6, 2236/4, 1032/8 obręb 0007 Sieniawa, j.ewid. 121111_2 Raba Wyżna, tracą
status stron postępowania.

Dokumentacja w sprawie prowadzonego postępowania znajduje się w siedzibie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Dział Zgód Wodnoprawnych,
ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko. Dopuszcza się możliwość osobistego zapoznania się z zebranym
materiałem jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem
prowadzącym sprawę. Sprawę prowadzi Nadia Warzecha: numer telefonu 609 060 330, adres e-mail:
nadia.warzecha@wody.gov.pl.

Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Obwieszczenie wywieszono w dniu: 11.06.2024

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Specjalista
Monika Łazarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O B W I E S Z C Z E N I E, GN.683.2.163.2016.AR

27‑05‑2024 09:49:46
STAROSTA NOWOTARSKI- zawiadamia, że w dniu 23 maja 2024 roku została wydana decyzja znak: GN.683.2.163.2016.AR o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w miejscowości Bukowina-Osiedle, gm. Raba Wyżna, oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 4755/7 o pow. 0,0155 ha, nr 4752/11 o pow. 0,0030 ha, nr 4752/13 o pow. 0,0044 ha i nr 4752/15 o pow. 0,0035 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1T/00053285/1. Powyższa nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego na podstawie ostatecznej decyzji nr Z-2/16 Starosty Nowotarskiego z 10 maja 2016 roku, znak: BA.6740.4.1.2016.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik w miejscowości Bukowina-Osiedle od km 2+538,25 do km 3+282,80”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania odszkodowawczego

27‑05‑2024 09:37:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GN.683.2.197.2017.AR o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewid. nr 1854/5 o pow. 0,0036 ha, powstała z podziału działki ewid. nr 1854/2, obj. księgą wieczystą nr NS1T/00038765/9 położonej w obrębie Skawa w jednostce ewidencyjnej Raba Wyżna, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa od km 8+354,36 do km 8+441,73 wraz z rozbiórką przepustu oraz budową nowego obiektu mostowego na potoku Pudłówka w miejscowości Skawa”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,

27‑05‑2024 09:17:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, w pkt I.1., I.2. i I.3. decyzji Starosty Tatrzańskiego z dnia
30.06.2014 r., znak: OŚ.6341.9.2014.MT, na:
1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej
w m. Bukowina-Osiedle do rowu przydrożnego zlokalizowanego w km 2+543.16 DP.
Odprowadzenie wód odbywać się będzie z powierzchni zlewni wynoszącej F=0.155ha.
2. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej
w m. Bukowina-Osiedle do rowu zlokalizowanego w km 2+873.82 DP.
Odprowadzenie wód odbywać się będzie z powierzchni zlewni wynoszącej F=4.47ha.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej
w m. Bukowina-Osiedle, poprzez dwa wyloty zlokalizowane w przepuście w km
3+104.26 DP oraz km 14+910 cieku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, KK.ZUZ.4210.354.2024.IŁ

27‑05‑2024 09:13:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do rzeki Raby, poprzez istniejące urządzenia wodne – wyloty: w km Raby 123+486 wylot
WB1, 124+484 wylot WE1, 125+231 wylot WG1, 125+814 wylot WI1, 127+161 wylot WK1,128+475 wylot
WM1, 128+993 wylot WN1, zlokalizowanych w obrębie działek nr 3608/12 obręb 0005 Raba Wyżna 3684,
3352/2, 3167/12, 3635/6, 3680 obręb 0007 Sieniawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie, KR.ZUZ.5.4210.7.12.2023.AK

21‑05‑2024 11:29:24

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Suskiego z dnia 04.02.2023 r., znak: WS.6341.10.5.2013.EL, na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami do
rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr K1668 oraz do wód powierzchniowych dopływów
rzeki Skawy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, KR.ZUZ.4210.150.2024.DoG

20‑05‑2024 14:48:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającej przez Pełnomocnika Pana Mirosława Kuchnę, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej SN na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Raby w miejscowości Sieniawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 286 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2024 12:12:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive