Budżet 2009 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RABA WYŻNA
Nr XXIX/272/ 2008 RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9 lit.d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 184 , art. 188 ust.2 , oraz art.198 ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz 2104 , z późniejszymi zmianami )

RADA GMINY RABA WYŻNA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 32 928 913 zł

2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2009 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 136 366 930 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 438 017 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 260 017 zł
zgodnie z załącznikiem nr 35. Ustala się rozchody z budżetu gminy w kwocie 2 822 000 zł
zgodnie z zał. nr 4

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 5 .

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 4

Ustala się

1) wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 11 163 789 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8

2) zaktualizowane limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 5

Ustala się wydatki z budżetu z tytułu dotacji udzielanych:


1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 360 506 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 .

2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 6

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł


2. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000 zł

3. rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków :

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

1) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1000 000 zł ,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 3 438 017 zł ,

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 822 000 zł

§ 9

Upoważnia się Wojta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik nr 10.

2 . zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku - na łączną kwotę 900 000 zł .

3 . zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł

4.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej .

§ 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 , przyjmuje się Prognozę Spłaty Długu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 13 .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie Gminy :

a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku w szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale .

b) informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za I półroczu 2009 roku - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników , z wyodrębnieniem stanu należności , stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Raba Wyżna

Andrzej Sularz


Tu pełny tekst Uchwały Budżetowej na rok 2009 rok
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  09‑03‑2009 14:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  09‑03‑2009 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2009 14:29:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie