Opieka dzienna


Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi (w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu do którego posiada tytuł prawny) w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 5 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 3 dzieci.

Po spełnieniu dodatkowych warunków opiekun ma możliwość  sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 3 dzieci.

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług przez podmioty takie jak: Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Wójta Gminy wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Raba Wyżna

 

Wykaz zawiera:

nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
wysokość opłat u dziennego opiekuna.
Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest do ich zgłaszania w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (albo osoba fizyczna prowadząca działalność na własnych rachunek jako dzienny opiekun) jest zobowiązany do:

wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, dotyczących podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, imię i nazwisko dziennego opiekuna, miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub w przypadku zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.
dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich danych jak: liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub wysokość opłat.
Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Wójt może odmówić wpisu do wykazu , jeśli lokal, w którym ma być sprawowana opieka nie spełnia warunków bezpiecznego pobytu dzieci, a podmiot nie usunął nieprawidłowości . Odmowa wpisu następuje w formie decyzji.

Kogo dotyczy

Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
Osoby fizyczne
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się na formularzu RKZ-1 pn. „Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów” w systemie elektronicznym. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek zawiera:

w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
imię i nazwisko dziennego opiekuna;
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
wysokość opłat u dziennego opiekuna.

Forma załatwienia

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl .

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Termin załatwienia sprawy

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady pełnienia funkcji dziennego opiekuna reguluje rozdział 4 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  12‑10‑2021 13:58:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  12‑10‑2021 13:58:37
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2021 14:57:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive