Żłobki i kluby dziecięce


Opiekun w żłobku sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 5 dzieci.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci zatrudnia się przynajmniej 1 pielęgniarkę lub położną.

Opiekun w klubie dziecięcym sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – nad maksymalnie 5 dzieci. Liczba dzieci w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez samorząd gminny.

Wykaz żłobków na terenie Gminy Raba Wyżna
 

Rejestr zawiera:

    nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
    numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
    miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
    informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
    informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
    adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
    liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
    liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
    informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
    wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wójt odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

    Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie
    Nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
    Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
    wydania prawomocnego orzeczenie zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze, podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

    wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji dotyczących podmiotu prowadzącego żłobek, jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub adresu, numeru NIP/REGON, informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, liczbę miejsc, informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
    dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich danych jak: godziny pracy, adresu email, numeru telefonu, liczby dzieci zapisanych oraz wysokości opłat.

Kogo dotyczy

    Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
    Osoby fizyczne
    Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się na formularzu RKZ-1 pn. „Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów” w systemie elektronicznym. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek zawiera:

    w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
    numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
    decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
        odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
    w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
    oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
    w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
    informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
    adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
    informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
    wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Forma załatwienia

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl .

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  • Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru żłobków podlega jednorazowej opłacie w wysokości 200 zł.  Powyższą opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych. Opłata ta stanowi dochód gminy.

Termin załatwienia sprawy

Wpis do rejestru następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

Uwagi

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek:

  •  Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych
  •  Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy:

  • Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych
  • Pozytywna opinia Wójta Gminy określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc.

Wymogi sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym prowadzony ma być żłobek lub klub dziecięcy dostępne jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-opieka-nad-dzieckiem-do-lat-3

Podstawa prawna

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego reguluje rozdział 2 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Raba Wyżna oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę na terenie Gminy Raba Wyżna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  12‑10‑2021 13:04:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  12‑10‑2021 13:04:08
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2021 15:11:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive