Nabory na wolne stanowiska


Nabory na wolne stanowiska urzędnicze w ZEAS w Rabie Wyżnej.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko: Referent d.s. księgowych

20‑12‑2017 14:10:25

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna

Stanowisko: Referent d.s. księgowych

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wyłoniono kandydatki:
- Monika Kurek, Raba Wyżna,
- Danuta Majchrzak, Rokiciny Podhalańskie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna z dnia 27 listopada 2017 r. 20 grudnia br. przeprowadziła II etap naboru tj. oceny posiadanych kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych, oceny merytorycznej testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko referenta d.s. księgowych.

Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiły dwie kandydatki. Test składał się z 22 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydatki mogły otrzymać 1 punkt.
Przewodnicząca Komisji poinformowała ustnie kandydatki o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatek na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.

Komisja wyłoniła:
- Panią Monikę Kurek, zam. Raba Wyżna, która ogółem uzyskała 40,5 punktów na 57 możliwych, w tym 19 punktów podczas testu kwalifikacyjnego;
- Panią Danutę Majchrzak, zam. Rokiciny Podhalańskie, która ogółem uzyskała 41,5 punktów na 57 możliwych, w tym 21 punktów podczas testu kwalifikacyjnego.
Podczas drugiej części naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego dotyczył nabór.

Raba Wyżna, dnia 20.12.2017 r.
Kierownik ZEAS
Gminy Raba Wyżna
Ewa Miśkowiec

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent d.s. księgowych

29‑11‑2017 14:58:05

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
GMINY RABA WYŻNA
34-721 RABA WYŻNA 41

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Referent d.s. księgowych
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
Gminy Raba Wyżna

1. Liczba lub wymiar etatu: 2 etaty

2. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna, adres siedziby: 34-721 Raba Wyżna 41

3. Wymagania niezbędne:
1)    posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    posiadane wykształcenie ekonomiczne wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

4. Wymagania dodatkowe:
a)     prawo jazdy kat. B,
b)    znajomość języków obcych,
c)    umiejętność pracy w zespole,
d)    preferowane wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku: finanse i rachunkowość,
e)    znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,  
f)    biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
g)    kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Zakres wykonywanych zadań:
1)    księgowanie dowodów księgowych dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową i przyjętym zakładowym planem kont jednostek obsługiwanych i ZEAS-u,
2)    prowadzenie (przygotowywanie i księgowanie) ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych i wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kontach pozabilansowych w zakresie przekazanych do prowadzenia jednostek obsługiwanych,
3)    uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych wprowadzonych dokumentów księgowych,
4)    uzgadnianie syntetyki wyposażenia prowadzonych jednostek obsługiwanych z ewidencją analityczną,
5)    uczestniczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji jednostek obsługiwanych,
6)    terminowe przekazywanie zgromadzonych dochodów budżetowych na rachunek Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej jednostek obsługiwanych i ZEAS-u,
7)    prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT jednostek obsługiwanych i ZEAS-u,
8)    naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty dochodów budżetowych prowadzonych jednostek,
9)    obsługa programu WFK w zakresie księgowania dowodów księgowych ZFŚS jednostek obsługiwanych i ZEAS - zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętym planem kont,
10)    prowadzenie imiennych kartotek pracowników w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych,
11)    obsługa programu PABS w zakresie wykonania wydatków oraz wprowadzania zmian planów finansowych jednostek obsługiwanych,
12)    obsługa programu stypendialnego oraz całokształt spraw związanych z realizacją Uchwały Rady Gminy w Rabie Wyżnej w sprawie udzielania pomocy materialnej uczniom,
13)    prowadzenie spraw związanych z prawidłowym rozliczaniem dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
14)    archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji.

6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

7. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referenta d.s. organizacyjnych i księgowych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna.

8. Termin składania dokumentów: do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 15.45.
Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do ZEAS Gminy Raba Wyżna.


9. Informacje dodatkowe:
1)    aplikacje, które wpłyną do ZEAS Gminy Raba Wyżna po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2)    oferty niekompletne zostaną odrzucone,
3)    spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna.
4)    o terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6)    stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7)    informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze, praca w terenie podczas uczestnictwa w przeprowadzaniu inwentaryzacji jednostek obsługiwanych.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 1 stycznia 2018 r. na czas określony 6 miesięcy zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna przyjętym Zarządzeniem nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna z dnia 10 lutego 2009 r.
8)    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.


Kierownik ZEAS
Gminy Raba Wyżna
Ewa Miśkowiec

Raba Wyżna, dnia 29.11.2017 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko: Referent d.s. organizacyjnych i księgowych

20‑12‑2017 14:05:32

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna

Stanowisko: Referent d.s. organizacyjnych i księgowych

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wyłoniono kandydatkę:

Lucyna Cieluch,    Podsarnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna z dnia 27 listopada  2017 roku 20 grudnia br. przeprowadziła II etap naboru tj. oceny posiadanych kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych, oceny merytorycznej testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko referenta d.s. organizacyjnych i księgowych.

Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiły dwie kandydatki. Test składał się z 22 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydatki mogły otrzymać 1 punkt.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała ustnie kandydatki o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatek na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.

Komisja wyłoniła  Panią Lucynę Cieluch, zam. Podsarnie, która uzyskała ogółem największą ilość punktów tj. 43,5 na 57 możliwych.  Kolejne miejsce według punktacji uzyskała Pani Justyna Potoczna, zam. Sieniawa otrzymawszy 42 punkty.

Wybrana kandydatka w części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego uzyskała 20 punktów. Podczas drugiej części naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył.

Raba Wyżna, dnia 20.12.2017 r.
Kierownik ZEAS
Gminy Raba Wyżna
Ewa Miśkowiec

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent d.s. organizacyjnych i księgowych

29‑11‑2017 14:56:15

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
GMINY RABA WYŻNA
34-721 RABA WYŻNA 41

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Referent d.s. organizacyjnych i księgowych
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
Gminy Raba Wyżna

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna, adres siedziby: 34-721 Raba Wyżna 41

3. Wymagania niezbędne:
1)    posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)     osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    posiadane wykształcanie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w co najmniej w jednym z kierunków: finanse i rachunkowość, administracja publiczna.

4. Wymagania dodatkowe:
a)    prawo jazdy kat. B,
b)    znajomość języków obcych,
c)    umiejętność pracy w zespole,
d)    preferowane wykształcenie wyższe magisterskie w co najmniej w jednym z kierunków: finanse i rachunkowość, administracja publiczna,
e)    znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,  
f)    biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
g)    kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Zakres wykonywanych zadań:
1)    prowadzenie sekretariatu ZEAS-u,
2)    prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,
3)    prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
4)    prowadzenie spraw w zakresie ogłaszania i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora jednostek obsługiwanych,
5)    sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -  rachunkowym,
6)    dekretacja dokumentów księgowych i sprawdzenie możliwości wypłaty środków finansowych,
7)    prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych w dedykowanym programie internetowym jednostek obsługiwanych,
8)    sporządzanie przelewów bankowych dokumentów księgowych,
9)    przygotowywanie i wydawanie czeków gotówkowych na zapłatę zobowiązań oraz rozliczanie zaliczek pracowniczych,
10)    ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
11)    prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych dyrektorów jednostek obsługiwanych i pracowników ZEAS,
12)    archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji.

6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

7. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referenta d.s. organizacyjnych i księgowych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna.

8. Termin składania dokumentów: do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 15.45.
Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do ZEAS Gminy Raba Wyżna.

9. Informacje dodatkowe:
1)    aplikacje, które wpłyną do ZEAS Gminy Raba Wyżna po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2)    oferty niekompletne zostaną odrzucone,
3)    spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna.
4)    o terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6)    stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7)    informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze.
8)    Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 1 stycznia 2018 r. na czas określony 6 miesięcy zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna przyjętym Zarządzeniem nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna z dnia 10 lutego 2009 r.
9)    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.


Kierownik ZEAS
Gminy Raba Wyżna
Ewa Miśkowiec

Raba Wyżna, dnia 29.11.2017 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Kwestionariusz osobowy
29‑11‑2017 14:54:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  29‑11‑2017 14:51:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2017 14:11:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive