Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 01.02.2017 r.


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RABIE WYŻNEJ

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OD 01.02.2017 r.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34-721 Raba Wyżna 41

2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Stanowisko pracy – Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Liczba etatów - 1/2 etatu

Termin rozpoczęcia pracy –1 lutego 2017 r.

3. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego.

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera ,

5) biegła obsługa programu komputerowego: AMAZIS, IZYDA, EMPATIA,

6)staż pracy: w ostatnim okresie minimum 3 lata nieprzerwanej pracy na stanowisku związanym z realizacją Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

7) znajomość przepisów: Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Wymagania dodatkowe:

- kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,

- rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

-zaangażowanie, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, bezkonfliktowość, systematyczność i punktualność,

- umiejętność analizy dokumentów,

5. Zakres wykonywanych zadań:

 

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznanego zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących w/w świadczeń,

  • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszenia, umarzania oraz wznawiania postępowania,

  • sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją zadań,

  • przygotowywanie list wypłat i przelewów,

  • wydawanie zaświadczeń w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz świadczenia przyznanego zgodnie z Ustawą „Za życiem”.

6. Wymagane dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz kwalifikacje (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

- list motywacyjny.

- curriculum vitae ( życiorys)

- kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ( jeśli posiada)

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oryginał kwestionariusza osobowego.

7. Miejsce składania lub wysłania dokumentów:

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS” lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-721 Raba Wyżna 41

10. Termin składania dokumentów:

Do dnia 30.01.2017r. do godz. 09:00

11. Informacje dodatkowe:

- druk kwestionariusza o którym mowa w pkt 6 jest dostępny na stronie internetowej: bip.rabawyzna.pl, a także w GOPS Raba Wyżna 41.

- w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GOPS w Rabie Wyżnej. Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- osoby, które spełnią warunki z pkt 3 i 6 zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.

- informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.rabawyzna.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Rabie Wyżnej 41.

- oferty nie kompletne zostaną odrzucone.

 

KIEROWNIK GOPS

DANUTA LEMISZKA

Informacja o wynikach na wolne stanowisko urzędnicze

31‑01‑2017 10:45:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku wstępnej selekcji kandydata na stanowisko pracy: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

30‑01‑2017 10:26:31

 

Informacja o wyniku wstępnej selekcji kandydata na stanowisko pracy:

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się 1 kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Pani Ewa Świder, zam. 34-700 Rabka – Zdrój

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31.01.2017 o godzinie 9.00

 

Danuta Lemiszka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rabie Wyżnej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Kwestionariusz osobowy
20‑01‑2017 08:37:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Latawiec , w dniu:  20‑01‑2017 08:30:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Latawiec
email: gopsrw@ns.onet.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2017 10:46:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive