Ogłoszenia


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACYJNE - SEKRETARKA

13‑06‑2018 20:25:48

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACYJNE - SEKRETARKA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ
34-721 RABA WYŻNA 120

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ADMINSTRACYJNE:
SEKRETARKA w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej,
 adres siedziby: 34-721 Raba Wyżna 120

3. Wymagania niezbędne:
1)    posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    posiadane wykształcenie - co najmniej średnie z maturą,
7)    co najmniej roczny staż pracy na stanowisku sekretarki lub asystentki/ a,
8)    biegłość w obsłudze komputera w zakresie MS OFFICE.

4. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność pracy w zespole,
b)    kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
c)    dyskrecja, sumienność, punktualność.

5. Zakres wykonywanych zadań:
1)   obsługa ksero, komputera, faksu,  
2)    przepisywanie korespondencji  oraz redagowanie pism,
3)    rejestracja pism przychodzących i wychodzących,
4)    opisy rachunków zakupionych materiałów, 
5)    wystawianie zaświadczeń, legitymacji i kart rowerowych,
6)    prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
7)   prowadzenie teczek akt spraw zgonie z wykazem akt, 
8)   dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej zachowując dyskrecję
i tajemnicę załatwianych spraw,
9)    archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji.

6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

7. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej, Raba Wyżna 120  lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej  , 34-721 Raba Wyżna 120
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko administracyjne – sekretarka w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  w Rabie Wyżnej.

8. Termin składania dokumentów: do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 13.00.
Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rabie Wyżnej nr 120.

9. Informacje dodatkowe:
1)    aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2)    oferty niekompletne zostaną odrzucone,
3)    spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna
(z każdą z osobna),
4)    o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  w Rabie Wyżnej,
6)    stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7)    informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 1 sierpnia  2018 r. na czas  określony 6 miesięcy zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej przyjętym Zarządzeniem nr 22/2010/2011  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  w Rabie Wyżnej z dnia 15 marca 2011 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  w Rabie Wyżnej

Stanisława Smółka

Raba Wyżna, dnia 13 czerwca 2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2015/2016

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Rozpoczęła się rekrutacja do klasy I. Informacje na stronie szkoły

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Adam Niżnik
email: sprabawyzna@rabawyzna.pl tel.:0182671071 fax: rmigiel
, w dniu:  12‑03‑2015 11:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Niżnik
email: sprabawyzna@rabawyzna.pl tel.:0182671071 fax: rmigiel
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2018 20:29:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive