Nabór na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RABIE WYŻNEJ

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1. Określenie stanowiska:

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

2. Wymiar etatu: 1/2 etatu

3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

4.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) staż pracy 3 lata w administracji państwowej w tym co najmniej 1,5 rok w dziale świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

5) obsługa programu komputerowego AMAZIS - świadczenia rodzinne

6) wykształcenie wyższe magisterskie

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

8) znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, oraz kodeks postępowania administracyjnego,

5. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole,

2) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

2) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

3) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

4) odporność na sytuacje stresowe, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

6. Zakres wykonywanych zadań:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektor ds. świadczeń rodzinnych należeć będzie w szczególności:

1) przyjmowanie oraz kompletowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekunów oraz wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

2) przygotowywanie decyzji administracyjnych w/w świadczeń.

3)prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszania, umarzania oraz wznawiania postępowania.

4) sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją zadań.

5)przygotowywanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych.

6) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7. Wymagane dokumenty

1) CV i list motywacyjny

2) kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie ( świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów)

3) kopie świadectw pracy i/ lub inne dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie wymagane w naborze.

4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności,

8)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy,

9) oświadczenie o umiejętności obsługi programu komputerowego AMAZIS,

8. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna z dopiskiem " Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds świadczeń rodzinnych " lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy 34-721 Raba Wyżna 41.

9. Termin składania dokumentów:

Do 3 września 2014r. do godz. 09:00

10. Informacje dodatkowe:

1. druk kwestionariusza jest dostępny na stronie internetowej: bip.rabawyzna.pl, a także w GOPS Raba Wyżna 41.

2. dokumenty, które wpłyną do GOPS po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

3. osoby, które spełnią warunki z pkt 4 i 7 zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej,

4. informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynie informacji Publicznej bip.rabawyzna.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Rabie Wyżnej 41,

5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Kwestionariusz

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maciej Latawiec
email: gopsrw@ns.onet.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  22‑08‑2014 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Latawiec
email: gopsrw@ns.onet.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2014 09:49:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive