Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Informacja o bieżących naborach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.
 

Komunikat z załącznikamInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczei

28‑12‑2016 13:05:33

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Raba Wyżna, na stanowisko: referent ds. księgowości 1/2 etatu wybrana została:

 

Pani Natalia Świder zam. 34-723 Bielanka

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że spełnia wymagania będące przedmiotem oceny. Kandydatka udzielała szczegółowych, konkretnych i merytorycznych odpowiedzi.

Dlatego postanowiono jak na wstępie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku wstępnej selekcji kandydata na stanowisko pracy: referent ds. księgowości

19‑12‑2016 13:01:12

Raba Wyżna, dnia 19.12.2016r.

 

Informacja o wyniku wstępnej selekcji kandydata na stanowisko pracy:

referent ds. księgowości

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

 

wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się 1 kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Pani Natalia Świder, zam. 34-723 Bielanka

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28.12.2016 o godzinie 10.30

 

Danuta Lemiszka – Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rabie Wyżnej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

08‑12‑2016 10:57:13

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RABIE WYŻNEJ

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OD 01.01.2017 R.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34-721 Raba Wyżna 41

2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Stanowisko pracy - referent ds. księgowości

Liczba etatów - 1/2 etatu

Termin rozpoczęcia pracy – 2 stycznia 2017 r.

3. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie rachunkowości

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) umiejętność biegłej obsługi komputera

5) obsługa programów komputerowych „SJO BESTIA” „eCorpoNet” „PŁATNIK” „FiK”

6) wiedza z zakresu zasad rachunkowości,

7)staż pracy minimum 2 lata pracy w księgowości jednostki budżetowej
8) znajomość przepisów: Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa o prawie energetycznym ( dodatki energetyczne)

4. Wymagania dodatkowe:

- kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
- łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,

- rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

-zaangażowanie, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, dyzpozycyjność, bezkonfliktowość, systematyczność i punktualność,

- umiejętność analizy dokumentów,

5. Zakres wykonywanych zadań:

- dekretacja dokumentów finansowo-księgowych (faktury, wyciągi bankowe)

- sporządzanie przelewów bankowych,

- przygotowywanie rachunków do podjęcia czeków gotówkowych,

- rozliczanie delegacji,ryczałtów,

- rozliczanie inwentaryzacji wyposażenia,

-Prowadzenie dodatków mieszkaniowych i energetycznych od przyjęcia wniosku aż po przygotowanie projektu decyzji administracyjnej.

- inne zadania wynikające z potrzeb związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

6. Wymagane dokumenty:

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz kwalifikacje (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

- list motywacyjny.

- Curriculum vitae ( życiorys)

- kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ( jeśli posiada)

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oryginał kwestionariusza osobowego.

7. Miejsce składania lub wysłania dokumentów:

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w GOPS” lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-721 Raba Wyżna 41

10. Termin składania dokumentów:

Do dnia 19 grudnia 2016r. do godz. 09:00

11. Informacje dodatkowe:

- druk kwestionariusza o którym mowa w pkt 6 jest dostępny na stronie internetowej: bip.rabawyzna.pl, a także w GOPS Raba Wyżna 41.

- w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GOPS w Rabie Wyżnej. Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- osoby, które spełnią warunki z pkt 3 i 6 zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.

- informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.rabawyzna.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Rabie Wyżnej 41.

- oferty nie kompletne zostaną odrzucone.

 

KIEROWNIK GOPS

DANUTA LEMISZKA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyniku wstępnej selekcji
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Informacja o wyniku wstępnej selekcji kandydata na stanowisko pracy: Asystent Rodziny - 1 etat.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie o naborze na stanowisko
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny
termin składania do 23.06.2014 godz. 9.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Kwestionariusz osobowy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Latawiec
email: gopsrw@ns.onet.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  15‑04‑2009 13:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2016 13:06:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive