NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Nabór na stanowisko młodszy referent ds. zamówień publicznych.

17‑07‑2018 15:13:37

SG.2110.3.2018

WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy: Młodszy referent ds. zamówień publicznych
liczba etatów: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu,
7) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,  prawo zamówień publicznych, finansów publicznych, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i RODO.
8) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9) wymagane co najmniej średnie wykształcenie.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a/ prawo jazdy kat. B,
b/ znajomość języków obcych,
c/ umiejętność pracy w zespole,
d/ znajomość prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne.

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
- Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych,
- Prowadzenie dokumentacji, ewidencji, planu oraz rejestru udzielanych zamówień publicznych,
- Prowadzenie nadzoru nad realizacją ustawy - prawo zamówień publicznych,
- Przygotowanie umów z zakresu zamówień publicznych,
- Rozliczanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Raba Wyżna,
- Realizowanie zakupów materiałów związanych z promocją Gminy, wyposażenia, sprzętu biurowego i środków trwałych dla Urzędu Gminy oraz prowadzenie ich ewidencji,
-  Realizacja i nadzór nad wydatkami niebudowlanymi realizowanymi w ramach funduszy sołeckich.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 30 lipca 2018 r.  do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres:
Urząd Gminy, 34-721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent ds. zamówień publicznych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30  lipca  2018 r. o godz. 10:30

5. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.
4) termin II etapu naboru tj. napisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej został wyznaczony na dzień 31 lipca (wtorek) na godzinę 13.00. Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze.
5) informacja o osobach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7) informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze,
8) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.

Raba Wyżna, dnia 17.07.2018r.

        Wójt Gminy Raba Wyżna

                mgr Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Kwestionariusz osobowy
01‑10‑2007 15:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

26‑06‑2018 09:22:45

SG.2110.2.2018
Raba Wyżna, dnia 25.06.2018 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 31/2018 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 czerwca 2018 roku 25 czerwca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło czterech kandydatów. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Karolina Kuranda, zam. Rokiciny Podhalańskie uzyskała najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Karolina Kuranda uzyskała łącznie 32 punkty na 40 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała 14 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 18 pkt.
 
Kandydatka Agnieszka Podczerwińska uzyskała drugi wynik tj. łącznie 20 pkt.

Pozostałych dwoje kandydatów uzyskało poniżej połowy wymaganych punktów, wobec powyższego Komisja na podstawie § 10 ust 4 regulaminu odrzuciła te kandydatury.

 

Z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy

06‑06‑2018 14:42:07

SG.2110.1.2018
Raba Wyżna, dnia 6.06.2018 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy:
młodszy referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 26/2018 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 maja 2018 roku 4 czerwca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło siedem kandydatek. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Anna Teper, zam. Raba Wyżna uzyskała najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
Pani Anna Teper uzyskała łącznie 29  punktów na 35 możliwych. W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała 18 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 11 pkt.

Pozostałe cztery najlepsze wyniki uzyskały kandydatki jak poniżej:
- Pani Karolina Kowalczyk, zam. Rokiciny Podhalańskie – 28 pkt,
- Pani    Anna Tętnowska, zam. Nowy Targ – 22 pkt,
- Pani    Agnieszka Chorąży, zam. Raba Wyżna – 21 pkt,
- Pani    Wioleta Filas, zam. Rokiciny Podhalańskie – 20 pkt.


z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2018 15:36:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive