NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej

WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy:
Młodszy Referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych
liczba etatów: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu,
7/ znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, prawo wyborcze, prawo lokalne, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych.  
8/ biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9/ wymagane co najmniej średnie wykształcenie.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a/ prawo jazdy kat. B,
b/ znajomość języków obcych,
c/ umiejętność pracy w zespole,
d/ znajomość bądź umiejętność korzystania z oprogramowania do tworzenia aktów prawa miejscowego w formacie xml  

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
-    przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
-    przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje, zarządzeń Wójta oraz protokołów jednostek pomocniczych,
-    przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady Gminy, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
-    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji,
-    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy, jej komisji i Wójta,
-    protokołowanie sesji, posiedzeń Rady i jej komisji,
-    prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady Gminy i jej komisji oraz Wójta,
-    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
-    organizowanie szkoleń radnych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 21 maja 2018 r.  do godz. 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres:
Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 10:00

5. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna.
4) o terminie pisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7) Informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze oraz w terenie przy obsłudze prac Rady Gminy i jej komisji.
8) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.


Raba Wyżna, dnia 9.05.2018r.
    
                             Wójt Gminy Raba Wyżna
                                  mgr Andrzej Dziwisz

Plik doc Kwestionariusz osobowy
01‑10‑2007 15:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2018 10:47:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive