NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu : bip.rabawyzna.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl lub na adres Administratora.

2. W granicach określonych w RODO, posiadasz prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadasz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

6. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub żądanie ich ograniczenia mogą skutkować brakiem możliwości dokonania oceny złożonej przez Ciebie aplikacji.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, jak również przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi prowadzenia archiwum.

9. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, na co wyrażam zgodę, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych  w obowiązujących przepisach prawa. Odbiorcą danych mogą być inne podmioty realizujące zadania publiczne.

10.Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji nie są przetwarzane w sposób zautoamtyzowany i nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

11.Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Informacja z przeprowadzonego naboru

01‑08‑2018 14:14:01

SG.2110.3.2018
Raba Wyżna, dnia 31.07.2018 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: młodszy referent ds. zamówień publicznych

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 31/2018 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 czerwca 2018 roku 25 czerwca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. zamówień publicznych.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło 2. kandydatów. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat Andrzej Stawczyk, zam. Raba Wyżna uzyskał najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego najlepszy wynik uzyskał kandydat Andrzej Stawczyk, gdzie łącznie otrzymał 28 punktów na 35 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydat uzyskał 17 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydat wykazał determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarował wymaganą dyspozycyjność i otrzymał 11 pkt.


Z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Kwestionariusz osobowy
01‑10‑2007 15:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

26‑06‑2018 09:22:45

SG.2110.2.2018
Raba Wyżna, dnia 25.06.2018 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 31/2018 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 czerwca 2018 roku 25 czerwca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło czterech kandydatów. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Karolina Kuranda, zam. Rokiciny Podhalańskie uzyskała najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Karolina Kuranda uzyskała łącznie 32 punkty na 40 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała 14 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 18 pkt.
 
Kandydatka Agnieszka Podczerwińska uzyskała drugi wynik tj. łącznie 20 pkt.

Pozostałych dwoje kandydatów uzyskało poniżej połowy wymaganych punktów, wobec powyższego Komisja na podstawie § 10 ust 4 regulaminu odrzuciła te kandydatury.

 

Z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy

06‑06‑2018 14:42:07

SG.2110.1.2018
Raba Wyżna, dnia 6.06.2018 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy:
młodszy referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych

    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 26/2018 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 maja 2018 roku 4 czerwca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło siedem kandydatek. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka Anna Teper, zam. Raba Wyżna uzyskała najlepszą ocenę.

Uzasadnienie:
Pani Anna Teper uzyskała łącznie 29  punktów na 35 możliwych. W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała 18 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań, zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność i otrzymała 11 pkt.

Pozostałe cztery najlepsze wyniki uzyskały kandydatki jak poniżej:
- Pani Karolina Kowalczyk, zam. Rokiciny Podhalańskie – 28 pkt,
- Pani    Anna Tętnowska, zam. Nowy Targ – 22 pkt,
- Pani    Agnieszka Chorąży, zam. Raba Wyżna – 21 pkt,
- Pani    Wioleta Filas, zam. Rokiciny Podhalańskie – 20 pkt.


z up. Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑08‑2018 14:14:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive