NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej

WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy:
Młodszy Referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych
liczba etatów: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu,
7/ znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, prawo wyborcze, prawo lokalne, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych.  
8/ biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9/ wymagane co najmniej średnie wykształcenie.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a/ prawo jazdy kat. B,
b/ znajomość języków obcych,
c/ umiejętność pracy w zespole,
d/ znajomość bądź umiejętność korzystania z oprogramowania do tworzenia aktów prawa miejscowego w formacie xml  

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
-    przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
-    przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje, zarządzeń Wójta oraz protokołów jednostek pomocniczych,
-    przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady Gminy, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
-    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji,
-    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady Gminy, jej komisji i Wójta,
-    protokołowanie sesji, posiedzeń Rady i jej komisji,
-    prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady Gminy i jej komisji oraz Wójta,
-    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
-    organizowanie szkoleń radnych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 21 maja 2018 r.  do godz. 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres:
Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 10:00

5. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna.
4) o terminie pisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7) Informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa przy komputerze oraz w terenie przy obsłudze prac Rady Gminy i jej komisji.
8) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.


Raba Wyżna, dnia 9.05.2018r.
    
                             Wójt Gminy Raba Wyżna
                                  mgr Andrzej Dziwisz

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej części naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raba Wyżna

21‑05‑2018 12:59:28

Znak: SG.2110.1.2018
Raba Wyżna, 21.05.2018r.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu naboru na stanowisko młodszy referent ds. Obsługi Rady Gminy jej komisji i jednostek pomocniczych
Imię Nazwisko  Miejsce zamieszkania
Ewa Bogunia  Rokiciny Podhalańskie
Agnieszka Chorąży Raba Wyżna
Wioleta Filas Rokiciny Podhalańskie
Maria  Kaleciak Bielanka
Karolina Kowalczyk Rokiciny Podhalańskie
Paulina Rapacz Chabówka
Anna Teper Raba Wyżna
Anna Tętnowska Nowy Targ
Komisja Rekrutacyjna postanowiła wyznaczyć termin drugiej części naboru na dzień 4 czerwca 2018r. (poniedziałek) na godzinę 10.00 – test kwalifikacyjny oraz od godziny 11.00 rozmowy kwalifikacyjne z każdym kandydatem indywidualnie.

Niestawienie się, w wyznaczonym terminie kandydata będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w naborze.  


Przewodniczący Komisji

z up Wójta
mgr Rafał Grygorowicz
Zastępca Wójta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Kwestionariusz osobowy
01‑10‑2007 15:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2018 13:10:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie