NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

02‑03‑2017 14:40:01

SG.2110.1.2017
Raba Wyżna, dnia 2.03.2017 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy:
Podinspektora w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


    Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 6/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 14 lutego 2017 roku 1 marca br. przeprowadziła II etap naboru tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Podinspektora w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

    Do pisemnego testu kwalifikacyjnego przystąpiło dziesięciu kandydatów. Test składał się z 20 pytań. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydaci mogli otrzymać 1 punkt.  Przewodniczący Komisji poinformował ustnie kandydatów o wyniku z części pisemnej i następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
Członkowie Komisji indywidualnie dokonali punktowej oceny wypowiedzi kandydatów na arkuszu oceny w skali od 0 do 5. Z przeprowadzonej czynności sporządzono protokół.
Komisja wyłoniła:  Panią Sylwię Bala, zam. Bielanka, która uzyskała ogółem największą ilość pkt  tj. 40 na 43 możliwych.  

Kolejne cztery miejsca według punktacji uzyskali:
- Pan     MarcinFranczak, zam. Raba Wyżna – 38 pkt,
- Pani    Ewa Smardz-Chlebek, zam. Czarny Dunajec – 32 pkt,
- Pani    Justyna Śmiech, zam. Piekielnik – 30 pkt,
- Pani    Barbara Kalicińska, zam. Wrząsowice – 27 pkt.


Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydatka uzyskała łącznie 40  punkty na 43 możliwych.
W części pisemnej naboru tj. testu kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała 17 punktów. Podczas drugiej części naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu naboru oraz doświadczeniem  w zakresie potrzebnym na stanowisku pracy, którego nabór dotyczył. Kandydatka wykazała determinację do podejmowania nowych wyzwań i zadeklarowała wymaganą dyspozycyjność. Dlatego postanowiono jak wyżej.

 

Wójt
mgr Andrzej Dziwisz
Kierownik Jednostki

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

18‑01‑2017 10:16:17

SG.2110.1.2017

Raba Wyżna 18.01.2017 r.

WÓJT GMINY RABA WYŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA
z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41
Stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Liczba etatów: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu,
7/ znajomość przepisów: ustawy prawo wodne, ochrona zwierząt, ochrona zabytków, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, prawo geodezyjne,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych.  
8/ biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
9/ Posiadane wykształcanie wyższe  w co najmniej w jednym z kierunków: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geodezja lub geodezja rolna,

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a/ prawo jazdy kat. B,
b/ znajomość języków obcych,
c/ umiejętność pracy w zespole,
d/ preferowane wykształcenie wyższe magisterskie w co najmniej w jednym z kierunków: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geodezja lub geodezja rolna

3. Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
- obsługa systemu dopłat dla rolników,
- zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
- koordynacja działań na rzecz rozwoju rolnictwa,
- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- ochrony środowiska przed odpadami, utrzymanie porządku i czystości,
- nadzór na terenami przeznaczonymi do zalesień,
- koordynowanie gminnego programu gospodarki odpadami,
- współpraca z gminnymi ośrodkami zdrowia,
- prowadzenie rejestru pomników przyrody i zabytków,
- decyzji środowiskowych uwarunkowań, zgody na realizację przedsięwzięcia,
- rozgraniczeniami nieruchomości,
- podziałami nieruchomości,
- prowadzenie czynności związanych z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
- prowadzenie czynności związanych z regulacją własności.
- przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów z realizacji zadań referatu,
- archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji,
- udział w pracach grup roboczych w zakresie powierzonych zadań,
- obsługa systemów informatycznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 17 lutego 2017 r.  do godz. 15:45 w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy, 34-721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 10:00

5. Informacje dodatkowe:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2) oferty nie kompletne zostaną odrzucone,
3) spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które przystąpią do testu kwalifikacyjnego a następnie zostanie przeprowadzona z każdym z osobna rozmowa kwalifikacyjna.
4) o terminie pisania testu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie,
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rabawyzna.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
6) stanowisko, którego dotyczy przedmiotowy nabór nie polega na bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa,
7) Informację o warunkach pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze oraz w terenie przy wykonywaniu inspekcji i kontroli
8) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w poprzednim miesiącu nie wynosił co najmniej 6 %.


Raba Wyżna, dnia 18.01.2017r.
    
Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Kwestionariusz osobowy
01‑10‑2007 15:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑10‑2007 15:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2017 14:41:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie